Regio

Vaststelling bestemmingsplan
transformatorstation MeedenHet transformatorstation Meeden in Midden-Groningen bestaat uit een 110kV, 220kV en een 380kV gedeelte en is gedeeltelijk eigendom van TenneT en Enexis. Vanwege toename in het transport van elektriciteit tussen Nederland en Duitsland wordt de komende jaren de 380kV lijnverbinding opgewaardeerd. Hierdoor neemt de transportcapaciteit toe. Vooruitlopend hierop moet TenneT op het 380kV gedeelte van het station een nieuwe dwarsregeltransformator plaatsen. Hiermee kan de stabiliteit in het hoogspanningsnet worden gegarandeerd.

De uitbreiding van het station past niet in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Menterwolde 2013, waarvan het station nu deel uitmaakt. Voor nagenoeg het gehele transformatorstation is een nieuw bestemmingsplan opgesteld en noodzakelijk. Het college legt dit bestemmingsplan ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Nieuws, Regio

Woonlastenonderzoek: samenwerken aan betaalbaarheid in Oost-GroningenNaamloos-00.png

Een groot deel van de huurders in Oost-Groningen heeft moeite om rond te komen. Dit blijkt uit een onderzoek dat de woningcorporaties Lefier, Woonservice, Groninger Huis en Acantus samen met hun huurderskoepels hebben gedaan naar de woonlasten van huurders in Oost-Groningen. De aanleiding voor dit onderzoek zijn de signalen die de corporaties en huurdersorganisaties steeds vaker krijgen van huurders die moeite hebben om de maandelijkse lasten te betalen. De huurdersorganisaties hebben daarom aangedrongen op het doen van dit onderzoek. Het onderzoek geeft goede aanknopingspunten voor beleid op het vlak van betaalbaar wonen, voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen, voor werkgelegenheidsprojecten en voor projecten om huurders te ondersteunen bij hun huishoudboekje.

Van de 1.800 huurders die de uitgebreide enquête hebben ingevuld, blijkt dat 34% structureel tekort komt. De oorzaak zit zowel aan de kant van de (vaste) lasten als aan de kant van het inkomen. KAW ziet drie typen huishoudens die vaker dan de andere huishoudenstypen in een tekortsituatie zitten. Een hiervan zijn gezinnen. Deze groep woont in een eengezinswoning met hoge energielasten en hebben met kinderen hoge kosten voor hun levensonderhoud. Daarnaast vallen alleenstaanden en stellen tot 65 jaar op, beide groepen hebben een te laag inkomen ten opzichte van het benodigde leefbudget. Ook hier speelt de energierekening vaak een grote rol.

Samenwerken aan oplossingen
KAW concludeert dat betaalbaarheid voor veel huurders inderdaad onder druk staat en dat er verschillende mogelijkheden zijn om tot een oplossing te komen. Hierin is een goede samenwerking tussen gemeentes, woningcorporaties en huurdersorganisaties belangrijk. Het onderzoek geeft duidelijk aan waar en op welke manieren zij aan de slag kunnen gaan: werken aan een beter inkomen, woonlastenbeleid, energiebesparende maatregelen in de woningen en advies over financiële regelingen en het besparen op vaste lasten (zoals via de Voorzieningenwijzer).

De woningcorporaties en huurdersorganisaties trekken gezamenlijk op om tot oplossingen te komen, maar werken ook samen met de gemeentes in Oost-Groningen (Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde). Ook de gemeentes hebben onderzoek laten doen naar de woonlasten, met name gericht op energieverbruik. In april wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarin gemeentes en corporaties de woonlasten van huurders én woningeigenaren onder de loep nemen. Het doel van de bijeenkomst is het maken van afspraken over verdere samenwerking aan betaalbaarheid voor alle Oost-Groningers.

Regio

331 miljoen voor nieuwe zorggebouwen in GroningenOndertekening Het Groninger Zorgakkood.jpg

20 partijen werken samen aan toekomstbestendige zorg in aardbevingsgebied

Op 11 maart hebben acht zorgaanbieders, twee woningcorporaties, vijf gemeenten, provincie Groningen, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis, het Rijk en Nationaal Coördinator Groningen het Groninger Zorgakkoord ondertekend. De partijen investeren gezamenlijk 331 miljoen euro in nieuwe toekomstbestendige en aardbevingsbestendige zorggebouwen. Met dit akkoord slaan de partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat Groningers in het aardbevingsgebied ook in de toekomst dicht bij huis kwalitatief goede zorg en behandeling in de regio krijgen. De samenwerkingsafspraken zijn tevens een belangrijke aanjager voor innovatie en vernieuwing in de zorgsector.

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): ‘De regio en het Rijk willen de kansen die de beëindiging van de gaswinning biedt maximaal benutten. Daarom investeren we nu met dit toekomstplan in de kwaliteit van de zorg in Groningen. Samen met zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeenten maken we de zorg niet alleen aardbevingsbestendig, maar ook toekomstbestendig.’ Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voegt daaraan toe: ‘Dit past in de stads-, dorps- en buurtvernieuwingsaanpak in aardbevingsgebied. Hierdoor kunnen Groningers, óók in de toekomst, dichtbij huis kwalitatief goede zorg en begeleiding krijgen.’

De betrokken partijen zijn de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Loppersum en Midden-Groningen, zorgaanbieders Cosis, De Hoven, De Zijlen, ‘s Heeren Loo, Lentis, Noorderzorg, Zorggroep Groningen en Zonnehuisgroep Noord, woningcorporaties Acantus en Woonzorg Nederland, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis, provincie Groningen, Nationaal Programma Groningen en Nationaal Coördinator Groningen.

Nieuwe zorgvoorzieningen
Het Groninger Zorgakkoord heeft als belangrijk doel om toekomstbestendige nieuwbouw te realiseren om daarmee kwalitatief goede zorg in de toekomst te behouden in het gebied. Dit betekent dat er nieuw wordt gebouwd op dezelfde of een andere locatie en dat bestaande gebouwen verdwijnen of een andere bestemming krijgen (geen intramurale zorg). In het akkoord is afgesproken dat twintig huidige zorgpanden onderdeel zijn van de nieuwbouw. Daarvoor worden op negen locaties nieuwe zorgvoorzieningen gerealiseerd. In sommige gevallen bestaande uit meerdere gebouwen met verschillende functies. De nieuwe zorgvoorzieningen komen in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, en het Hogeland. Alle gebouwen worden aardbevingsbestendig, duurzaam en levensloopbestendig.

Het uitgangspunt is dat bewoners zo min mogelijk (tijdelijk) moeten verhuizen, bijvoorbeeld door eerst elders te bouwen en dan pas te verhuizen. Daarnaast zetten de partijen zich gezamenlijk in om zoveel mogelijk onnodige leegstand van oude panden te voorkomen en de leefbaarheid van het gebied voorop te stellen. Uiterlijk eind 2020 moeten de planvorming en definitieve ontwerpen van de nieuwe zorgvoorzieningen gereed zijn. Naast de realisatie van nieuwe zorggebouwen hebben de partijen afgesproken dat er duidelijkheid moet komen over de planning van het versterken en aardbevingsbestendig maken van 48 andere zorggebouwen.

Noodzakelijk voor de toekomst
De herinrichting van de zorginfrastructuur in deze regio is nodig, omdat de zorg verandert. De behoeften en daarmee de zorgvragen van inwoners veranderen. De complexiteit en zwaarte van zorg nemen toe, evenals het tekort aan zorgmedewerkers. Ook neemt het aantal inwoners af en verhoudingsgewijs komen er meer ouderen en minder jongeren. Om goede zorg aan iedereen te kunnen blijven leveren, zijn maatregelen nodig en moet specialistische zorg centraliseren. De afspraken in het Groninger Zorgakkoord gaan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Jannie Nijlunsing, bestuurder van Stichting De Hoven: ‘Door het akkoord en de intensieve samenwerking tussen partijen ontstaan andere zorgvormen. Een mooi voorbeeld is het creëren van een woonzorgvoorziening waar ouderenzorg (De Hoven) en gehandicaptenzorg (De Zijlen/’s Heeren Loo) worden gecombineerd. Zo kunnen mensen met een verstandelijke beperking in de toekomst in Appingedam van betekenis zijn voor hun oudere buren door het doen van bijvoorbeeld boodschappen of de postbezorging. Zo realiseren we een inclusieve samenleving voor iedereen.’ Een ander voorbeeld is de realisatie van een nieuw expertisecentrum in Delfzijl. Hier komen specialisten van geestelijke gezondheidszorg (Lentis) en ouderenzorg (De Hoven en Zonnehuisgroep Noord) onder een dak en is er ruimte voor geriatrische revalidatiezorg. 

Visie (Bevings-)bestendige zorg in Groningen
In het akkoord staan afspraken die voortkomen uit de visie “(Bevings-)bestendige zorg in Groningen, toekomstperspectief en versterken”, op 8 oktober jongstleden door de Stuurgroep Zorg gepresenteerd aan minister Hugo de Jonge van VWS. In deze visie is vastgesteld hoe de zorginfrastructuur voor intramurale ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg in het aardbevingsgebied eruit moet zien. In de visie staan voorstellen voor vernieuwing en verbetering van de invulling van de zorg in het gebied, als antwoord op de toekomstige zorgvraag. Met het Groninger Zorgakkoord zetten alle partijen zich gezamenlijk in om deze visie te realiseren.

Regio

Waed Fawwaz is de beste voorlezer van Groningen!Read2Me (1).JPG

Maar liefst 9 voorleeskampioenen streden op 6 maart om een plaats in de landelijke finale van Read2Me!, dé voorleeswedstrijd voor de brugklas.

Op 6 maart  organiseerde Biblionet Groningen de provinciale finale van Read2Me!. 9 leerlingen uit de brugklas van het voortgezet onderwijs lazen voor uit hun favoriete boek. Ongeveer 70 supporters waren aanwezig om de finalisten aan te moedigen. Een vakkundige jury bestaande Jacqueline Roelofs, manager innovatie bij Biblionet Groningen, Erik Drenth, wethouder van cultuur en onderwijs in de gemeente Midden-Groningen en Harm de Jonge, schrijver van jeugdliteratuur, hadden de taak om de beste voorlezer te kiezen. De wedstrijd vond plaats in Borg Welgelegen in Sappemeer.

Read2Me (2).JPG
Voorleeskampioen Read2Me! Groningen, Waed Fawwaz

De voorleeskampioen die de provinciale finale van Read2Me! gewonnen heeft is; Waed Fawwaz van het Dollard College in Oude Pekela.

De winnaar van deze finale neemt het op 25 mei op tegen de andere Provinciale Voorleeskampioenen tijdens de landelijke finale in Podium Hoge Woerd in de Meern] in de strijd om de titel Brugklas Voorleeskampioen 2019

Read2Me! wordt mogelijk gemaakt door Kunst van Lezen. Kunst van Lezen richt zich op de kennismaking met de wereld van het boek en de literatuur. Kunst van Lezen bedient diverse leeftijdsgroepen. Voor de doelgroep 12-18 jaar is Read2Me! één van de projecten waar Kunst van Lezen zich hard voor maakt.

Regio

Inloopavond definitief ontwerp Blauwe LoperOp woensdag 27 maart organiseren provincie, gemeente Oldambt en projectbureau Blauwestad een inloopavond over het definitieve ontwerp van de Blauwe Loper. Tussen 17.00 - 20.00 uur kunt u binnenlopen bij Cultuurhuis de Klinker, aan de Meester D.U. Stikkerlaan 251 in Winschoten.

Het afgelopen jaar heeft de aannemer samen met het projectteam Blauwe Loper en leden van de klankbordgroep gewerkt aan de verdere uitwerking van het eerste ontwerp. De besturen van de provincie Groningen en de gemeente Oldambt gaven op dinsdag 5 maart hun akkoord op het definitieve ontwerp.

Ontwerp
Tijdens deze inloopavond kunt u het definitieve ontwerp bekijken. Er is nu bijvoorbeeld te zien hoe de fietser vanaf de Hoorntjesweg de Blauwe Loper op fietst en hoe het fietspad er aan de zijde van Blauwestad uitziet. Ook is duidelijk welke duurzame eigenschappen de brug krijgt: energiearme aandrijving, uitkijkpunten met een verharding van 100% gerecycled beton en slagbomen van biocomposiet (gemaakt van natuurlijke grondstoffen).
De bestuurders van de gemeente Oldambt, de provincie Groningen, projectbureau Blauwestad en de aannemer zijn tijdens de inloopavond aanwezig om uw vragen te beantwoorden en een toelichting te even.

Pieter Smitbrug
Zodra de brug klaar is voor gebruik, doopt de gemeente de brug om tot ‘Pieter Smitbrug’. Een eerbetoon aan de in april 2018 overleden burgemeester van Oldambt. Tot die tijd is de werknaam voor de brug ‘Blauwe Loper’. De brug wordt met 800 meter de langste fiets- en voetgangersbrug van Europa en krijgt een opvallend uiterlijk. De brug bestaat uit vier brugdelen: over het Winschoterdiep, de Rijksweg A7, de ecologische zone en het Oldambtmeer.

Planning
De komende maanden worden de eerste voorbereidingen voor de bouw van de Blauwe Loper genomen. Na de zomer starten de werkzaamheden. Via www.blauwestad.nl wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen van de bouw.

Regio

Treant opent deuren tijdens Week van Zorg en WelzijnEen kijkje nemen achter de schermen van het ziekenhuis? Of een woonwijkcentrum in de buurt? Het kan bij Treant Zorggroep tijdens de nationale Week van Zorg en Welzijn van 11 tot en met 16 maart.

Open dag Refaja op 16 maart
Ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal opent zaterdag 16 maart van 10.00 tot 16.00 uur de deuren voor bezoekers. Zij volgen een speciaal voor de open dag samengestelde route langs diverse afdelingen en specialismen. Ook voor kinderen zijn er leuke activiteiten. Wie meer wil weten over de mogelijkheden voor een baan bij Treant is tevens van harte welkom. Bezoekers kunnen hun CV laten checken en hun competenties testen met ludieke spellen. Bovendien is er volop informatie over vacatures, stageplaatsen en vrijwilligerswerk. Voor jongeren zijn er speeddates waarmee ze zich kunnen aanmelden voor vakantiewerk bij Treant. En: tijdens de open dag in Refaja wordt het nieuwe digitale patiëntenportaal mijnTreant gelanceerd.

Activiteiten in de woonwijkcentra
Tijdens de Week van Zorg en Welzijn zijn er ook op de locaties voor wonen en zorg van Treant diverse activiteiten en open dagen. In woonwijkcentrum De Paasbergen in Odoorn is op donderdag 14 maart van 13.30 tot 16.30 uur de Dag van Kunst en Cultuur. In Zuidwolde (Drenthe) organiseert Treant op vrijdag 15 maart van 13.30 tot 17.30 uur in woonwijkcentrum Tonckenshuys - samen met Buurtzorg, Beter Thuis Wonen en Icare - ‘Gezond & Wel’, een themamiddag over leefstijl, gezondheid en preventie. Vanaf 10.00 uur is er die dag een open huis in Tonckenshuys.

Woonwijkcentra Holdert, Holtingerhof en Valkenhof in Emmen openen op zaterdag 16 maart hun deuren voor bezoekers. Er zijn rondleidingen en men kan appartementen bezichtigen. Ook is er volop informatie over wonen én werken op de locaties. In Holdert is de open dag van 10.00 tot 15.00 uur met aansluitend een speeddateborrel voor werkzoekenden (tot 16.00 uur). In Valkenhof is het open huis van 10.00 tot 14.00 uur en in Holtingerhof van 14.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden voor de open dag in Refaja en de activiteiten en open dagen in de woonwijkcentra is niet nodig.

Week van Zorg en Welzijn
De Nationale Week van Zorg en Welzijn is een initiatief van de veertien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn, die samenwerken in Stichting RegioPlus. De week is een uitgelezen kans voor cliënt, patiënt (aankomend) mantelzorger, vrijwilliger, buurtbewoner of student om kennis te maken met een zorg- en/of welzijnsorganisatie in de buurt.

Regio

Kindercarnaval Muntendam een geweldig feest53327432_484474125417363_8762342782648975360_n.jpg

Foto: A&B Fotografie Aikelien Bisschop

Een geweldig carnavalsfeest was het vrijdagavond 1 maart in Muntendam. De Stichting Jeugdwerkgroep organiseerde weer hun jaarlijkse carnavaldisco in de kelder van het MFC de Menterne te Muntendam. Deze  werd gehouden voor de basisschooljeugd en het was weer een drukte van jewelste. Zo`n 80 kinderen hadden zich bijna allemaal verkleed in o.a. Spiderman, Mega-Mindy, Dracula, ridder, K3, een prachtige engel, een zigeunerin, een boer. Kortom te veel om op te noemen.

De kinderen hadden groot feest en gingen helemaal uit hun dak op de disco en carnavalsmuziek van onze eigen bekende DJ`s van de JWG Muntendam. Ook wel meer dan 40 ouders waren aanwezig en genoten van de dansende kinderen. De mooiste carnavalsnummers kwamen voorbij.

Voor de kinderen die prachtig verkleed en geschminkt waren vielen er ook dit jaar weer prijzen te winnen voor wie het mooist verkleed was. Zoals ieder jaar werden de prijzen vastgesteld door een onafhankelijke jury. Deze juryleden hadden het er moeilijk mee om de mooist verkleedde kinderen uit te zoeken. Uiteindelijk werden er drie winnaars gekozen met voor de jury het mooiste kostuum. De prijzen werden uitgereikt door Henny Lamain. Deze winnaars waren; 1e prijs: Rosie van der Schoot 6 jaar - engel, 2e prijs Maud Mossel 10 jaar - discomeisje en 3e Mikay Schothorst 3 jaar - boer. Genoemde prijswinnaars kregen een envelop met inhoud waar ze erg blij mee waren.

Na de prijsuitreiking was het feest weer veel te snel afgelopen en gingen de kinderen moe weer met hun ouders mee naar huis. Wat was het ook dit jaar weer een geweldige carnavaldisco! 

Sport, Regio

Leden Karateschool Sandokai geslaagd voor examenSandokai_examen_032019.jpg

Zondag 3 maart hebben de leden van Karateschool Sandokai Muntendam met succes hun examen behaald. Het examen is afgenomen op basis van het Full Contact Kyokushin karate. Deze stijl van karate staat bekend om zijn hardheid, respect en discipline, wat men ook terug zag op dit examen. Het was een mooi, maar ook een zwaar examen. Voor de kinderen t/m 11 jaar als de volwassenen duurde het examen twee uur. Voor de kinderen ouder dan 12 en de volwassenen duurde het examen tweeënhalf uur.

Het examen bestond onder andere uit: Kihon (basistechnieken), Kata (schijngevechten), Kumite (vrij vechten) maar ook verschillende zware (conditie) oefeningen. Het examen is namens de International Federation of Karate (IFK) afgenomen door Sensei Mark Dol, Senpai Melissa Geukens en Senpai Jan Ridder.

Sensei Mark Dol over het examen: “Ik kijk, met diep respect voor de examenkandidaten, terug op een bijzonder mooi examen. De jongste deelnemer is 6 jaar en de oudste deelnemer maar liefst 74 jaar. Dat bewijst dat Kyokushin Karate geschikt is voor iedereen”.


Op de foto de geslaagden met op de voorste rij (v.l.n.r.):
Sven Lubbers (Gele band), Thijn Rakers (Rode band 1 streep), Justin Rakers (Rode band 1 streep), Emily Veenman (Rode band 2 strepen), Teije Renia (Rode band), Hidde Renia (Rode band), Sensei Mark Dol. Achterste rij (v.l.n.r.):
Senpai Jan Ridder, Delanda Roll (Rode band), Harrie Scholtens (Blauwe band 1 streep), Sander Ridder (Groene band 1 streep), Fleur Ridder (Groene band), Manuel Ridder (Bruine band), Michael Veenman (Rode band), Arend Pronk (Blauwe band 1 streep), Paul Schipper (Rode band 1 streep), Senpai Melissa Geukens.
 
Sport, Regio

Tiende editie van het FC Groningen VoetbalkampVoetbalkamp Wildervank.jpg

In 2019 organiseert FC Groningen alweer de tiende editie van het FC Groningen Voetbalkamp met ditmaal maar liefst vier verschillende weken.

De weken zullen georganiseerd worden op drie locaties. Het FC Groningen Voetbalkamp is voor iedereen tussen de 6 en 14 jaar. De locaties en data voor het FC Groningen Voetbalkampen 2019 zijn op de volgende data:

  • Week 1: 16 t/m 19 juli bij GRC (Sportpark Corpus den Hoorn, Groningen).
  • Week 2: 23 t/m 26 juli bij Gomos (Norg).
  • Week 3: (NIEUW!) 13 t/m 16 augustus bij Wildervank.
  • Week 4: 20 t/m 23 augustus bij GRC (Sportpark Corpus den Hoorn, Groningen).

Het FC Groningen Voetbalkamp is inclusief:

  1. Vier dagen training door gediplomeerde trainers (9.30 uur – 16.00 uur).
  2. Speel- en trainmoment met de eerste selectie van FC Groningen.
  3. FC Groningen PUMA trainingstenue (t-shirt, korte broek en kousen). Nieuw!
  4. Dagelijkse (gezonde) sportlunch en diverse (sport)drankjes.
  5. Andere activiteiten, zoals zwemmen of een stadiontour.
  6. Uitdagende trainingen met elke training een ander thema

Klik op de onderstaande link om je aan te melden voor voetbalkamp 2019:

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio