Oud Veendam

Stationspark / Plan Tusschendiepen, deel 1Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Het Stationspark behoort samen met het Plan Tusschendiepen tot de oudste uitbreidingen van de gemeente Veendam. De woningwet van 1901 verplichtte een gemeente met meer dan 10.000 inwoners tot het opstellen van een uitbreidingsplan om iets te doen aan de heersende woningnood.

In 1907 besloot de gemeente tot het opstellen van zo'n uitbreidingsplan. Twee locaties kwamen daarvoor in beeld. Eén was het gebied Tusschendiepen en de andere was het gebied nabij het geplande station aan de lijn Zuidbroek-Stadskanaal.

De eerste bouwactiviteit die in het gebied plaatsvond was de bouw van de Landbouwwinterschool in 1908. In 1910 werd het station in gebruik genomen evenals de spoorlijn.

In 1909 was reeds het nabijgelegen hotel Van Kreel gebouwd wachtend op de eerste bezoekers. Toch kwam de uitbreiding in het begin niet echt op gang. Het was bij het aantreden van toenmalig burgemeester Jhr. Mr. Dr. E.A. van Beresteijn in 1911 en de combinatie met wethouder U. Wilkens dat er vaart kwam in de verdere ontwikkeling van het Stationspark.

Onder hun leiding werd in 1912 begonnen met de verkoop van bouwkavels en werd er een nieuwe brug gebouwd die de Stationsstraat verbond met het Beneden Oosterdiep. In 1913 werden door woningbouwvereniging ‘Veendam' acht woningen gebouwd aan de Parklaan, later E.E. Stolperlaan.

Tevens werden er een serie dubbele middenstandswoningen gebouwd naar de hand van J. Stuivinga. Deze architect was bevriend met burgemeester van Beresteijn en in Veendam vinden we meerdere gebouwen die door hem zijn ontworpen.

Oud Veendam

Plan Zuid, deel 2Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


De woningbouw in de wijk bestaat voornamelijk uit vrijstaande of dubbele middenstandswoningen. Tevens werd in de wijk later een bejaardentehuis, de AE-Horst en in 1959 een school voor technisch onderwijs gebouwd. De AE-Horst is eind jaren tachtig vervangen door nieuwbouw.

Een ander pand dat nadrukkelijk aanwezig was, was de voormalige autogarage van de familie Van der Ploeg. Ook dit pand is door de sloperhamer geveld en vervangen door een appartementencomplex. Het gebied ten zuiden van de Kleine Laan werd pas na de Tweede  Wereldoorlog bij Plan Zuid gevoegd.

Daar geen van de leden van de joodse gemeenschap, op één Veendammer familie na, de oorlog overleefde raakte de plaatselijke synagoge in onbruik. Deze werd door de gemeente begin jaren vijftig aangekocht.

Hierdoor kwam de weg vrij om de Bernardlaan door te trekken en via de Bendikstraat aan te sluiten op het Boven Oosterdiep. Hiertoe werd een woonwinkelpand aan het Boven Oosterdiep afgebroken. Om de aansluiting te verbreden werd later ook de voormalige woning van de rabbijn gesloopt.

In 1969 kreeg de Bendikstraat een verbinding met het Boven Westerdiep ter ontsluiting, via het Skagerrak, van de nieuwbouwwijk Sorgvliet. Dit laatste deel van Plan Zuid werd ingevuld door de bouw van enkele scholen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kregen enkele straten een andere naam daar zij verwezen naar namen van het koninklijk huis. De Julianalaan heette Plantsoenlaan, de Bernardlaan heette Zuiderlaan, de Wilhelminasingel heette Singel en de Beatrixstraat was de Singelstraat. Na de Tweede Wereldoorlog werden de oude namen weer gehanteerd.

Oud Veendam

Plan Zuid, deel 1Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Tot voor 1935 bestond het gebied tussen de Kerklaan enerzijds en de Nieuwe Laan anderzijds voornamelijk uit weilanden waartussen het riviertje de Oude AE zijn weg vond. Wel was de begraafplaats bij de Hervormde kerk aan de Kerklaan verder zuidwaarts uitgebreid.

Halverwege de dertigerjaren werd een begin gemaakt met de nieuwe uitbreiding Plan Zuid. Het gebied werd begrenst door de Kerklaan, het Boven Westerdiep, de Kleine Laan en het Boven Oosterdiep. Om de nieuwe wijk te ontsluiten moesten er ontsluitingswegen worden aangelegd.

Aan de Kerklaan werd de winkel van de familie Stant aangekocht en afgebroken. De ontsluitingsweg die op deze plaats werd aangelegd kreeg na de oorlog de naam J.G. Pinsterstraat, vernoemd naar de in de oorlog gevallen verzetstrijder Jurjen Geert Pinkster. De straat gaat na de kruising met de Julianalaan over in de Prins Bernardlaan.

Om aansluiting te verkrijgen met de Bernardlaan werden aan de Kleine Laan een aantal woningen afgebroken. Op de grens van het Boven Oosterdiep en het Bocht Oosterdiep stond de boerderij van de familie Doornbosch. Deze werd afgebroken ten behoeve van de Julianalaan die aansluiting kreeg met het Boven Westerdiep.

Aan het Boven Westerdiep werden daartoe woningen afgebroken. Halverwege de jaren vijftig gaat de Julianalaan in oostelijke richting over in de van Stolbergweg en in westelijke richting in de Veendammerweg. Aan het Prins Hendrikplein werden woningen afgebroken om een verbinding te realiseren met de latere Kazemierstraat.

Ook deze straat werd vernoemd naar een gevallen verzetstrijder, Jochem Kazemier. Door het gebied stroomde het oude veenriviertje de Oude AE. Deze werd in het zuidelijkste deel van de nieuwe wijk naar het riool verbannen terwijl hij ter hoogte van de Wilhelminasingel vergraven werd tot een vijverpartij.

Het riviertje kruist de Julianalaan en stroomt verder door de gracht van de begraafplaats in het Julianapark. De begraafplaats werd in de nieuwe woonwijk geïntegreerd door de aanleg van een brede groenstrook.

Oud Veendam

Noord, deel 2Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Ten noorden van de Brink en het latere Oranjepark werd in de jaren zestig stevig doorgebouwd. Opvallend is de dichte bebouwing van dit gedeelte van Plan Noord. Het gebied ten zuiden van de Oude AE vertoont veel meer open ruimte.

In het Oranjepark vindt men bungalows op ruime kavels terwijl het gebied rondom het voormalige belastingkantoor nooit voor woningbouw is gebruikt.

In de woonwijk waren alle nutsvoorzieningen aanwezig zoals scholen en winkelcentra. In de tijd van de bouw gold de wijk Plan Noord als een wijk met een moderne woningbouw die van alle luxe voorzien was. De laatste woningen behorende bij de wijk Plan Noord werden halverwege de jaren zeventig gebouwd. Maar de woonwensen van de bevolking veranderden.

In de jaren zestig was men begonnen met de bouw van de wijk Sorghvliet. In deze wijk werden moderne doorzonwoningen gebouwd. Een deel van de bewoners van Plan Noord verhuisde mee met de bouw van de nieuwe wijk.

In de jaren tachtig wordt het duidelijk dat de wijk opgeknapt diende te worden. Woningen voldeden niet meer aan de moderne eisen en er werd besloten tot een grootscheepse renovatie.

Doch de grootscheepse renovatie kon de gedeeltelijke verpaupering van het noordelijkste deel van de wijk niet keren en halverwege de jaren negentig werd besloten om het noordelijke deel van de wijk Plan Noord te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Een deel van de vrijgekomen bouwgrond werd verkocht als vrije kavels.

De herontwikkeling van de wijk is grotendeels voltooit maar er staan nog een aantal ontwikkelingen in de ijskast. Door de crisis is het op een laag pitje gezet maar zal in de toekomst verder worden voortgezet. Nog meer woningen uit de beginperiode zullen gesloopt worden.

Scholen die gebouwd werden ten behoeve van de bouw van de wijk in de jaren vijftig en zestig zijn verdwenen en vervangen worden door nieuwbouw. In de jaren tachtig en negentig was er een leegloop uit het noordelijke gebied van Plan Noord maar door de herontwikkeling en nieuwbouw is deze leegloop tot staan gebracht en er weer een nieuwe bevolkingstroom richting Plan Noord ontstaan.

Nog zijn er grote delen onbebouwd zoals het gebied waar voorheen de Visserstraat gelegen was. Ook het gebied tussen de Visserstraat en de Somerlustweg zijn nog leeg maar zullen eens weer bebouwd worden

Oud Veendam

Noord, deel 1Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Vorige week op familiebezoek in Noord. Wat opvalt is dat grote delen van de wijk Noord weer ingevuld zijn na de ingrijpende reconstructie. De wijk Plan Noord was de laatste uitbreiding die plaatsvond in het gebied binnen de voormalige kanalen. Direct na de Tweede Wereldoorlog wordt in 1947 een begin gemaakt met één van de grootste uitbreidingen van Veendam tot dan toe, de wijk Plan Noord.

Er was direct na beëindigen van de oorlog een grote behoefte aan nieuwe woningen. Het was in die tijd zeer moeilijk om een woning te bemachtigen en met de bestaande woningbouw was het ook al niet denderend gesteld. Veel gezinnen woonden in te kleine woningen of in kleine achterkamertjes zonder enige luxe. Het gebied waarin de woonwijk moet verrijzen is tot dan in gebruik als landbouwgrond.

Dwars door het gebied dat begrensd wordt door de het Beneden Westerdiep, de Jacob Bruggemalaan, het Beneden Oosterdiep en het Beneden Dwarsdiep loopt het oude veenriviertje de Oude AE. Langs het riviertje vinden we voornamelijk weilanden terwijl we aan de randen van het gebied voornamelijk akkerbouw vinden. In het noordelijke deel vinden we de kwekerijen van Kloosterhuis en van der Laan.

Met de bouw van de wijk wordt in de noordwestelijke hoek begonnen. Dit zijn de Topstraat, Vredenrustlaan, de Minervastraat, en de Somerlustweg. De eerste drie worden parallel aan elkaar in zuidelijke richting gebouwd aan het eind begrenst door de Meezenbroekstraat. Wordt de wijk Plan Zuid nog gekenmerkt door verscheidenheid aan bouwstijlen, in de wijk Plan Noord wordt vooral seriematig gebouwd.

Om de gronden bouwrijp te maken wordt geel zand uit de polder aan de overzijde van het Beneden Westerdiep gehaald. Dit geschiedde dmv. een smalspoorlijntje waarover een locomotiefje met kipkarretjes. Onder druk van de woningnood en heersende werkloosheid wordt de druk om door te bouwen aan de nieuwe wijk steeds groter. Begin jaren vijftig komt de bouw in een stroomversnelling en wordt begonnen met de bouw van woningen in de hoek Dr. Kuiperstraat, Irenestraat, Margrietstraat, Marijkestraat en Brongersstraat.

Om dit deel van de wijk te ontsluiten wordt tevens de F.J. de Zeestraat aangelegd. Aan de noordzijde wordt de Vredenrustlaan via een brug aangesloten op de Middenweg. Langzaam maar zeker schoof de woonwijk in oostelijke richting op. Midden door het gebied loopt het riviertje de Oude AE. Net als in Plan Zuid werd ook hier het riviertje vergraven tot vijverpartijen met brede groenstroken. De wijk werd visueel gescheiden door deze vijverpartijen en door de aanleg van de Brink.

Volgende weer verder

Oud Veendam

JulianaparkRink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Vanaf maandag wordt o.a. in het Julianapark een blauwe zone ingesteld. Dat betekent dat men overdag gebruik moet maken van een parkeerschijf. Dit om langparkeerders te weren uit het Julianapark.

Zou het niet beter zijn om de auto weer helemaal te weren uit het park en het park weer te herstellen zoals het ooit bedoeld is. Ooit was het park een prachtig wandelpark dat 's avonds afgesloten werd en ‘bewaakt' werd door Evert Bos die een woning had vlakbij de hervormde kerk.

Er waren hekken bij het gemeentehuis, bij de kerk en bij de Julianalaan alwaar de stenen zuilen nog steeds aanwezig zijn. In het park golden strenge regels zoals het niet betreden van de gazons. Helaas heeft het park veel van zijn schoonheid verloren.

Een deel is opgeofferd aan de heilige koe, het groen wordt vernield, mensen voelen zich onveilig in delen van het park en deze worden dan ook gemeden, er wordt alcohol genuttigd en geblowd waarbij veel van het afval niet in de daarvoor bestemde afvalbakken beland maar in de gracht of naast de afvalbakken.

Om het onderhoud tot een minimum te beperken is een groot deel van het park verworden tot een weiland. De politiek heeft het Julianapark niet hoog op de agenda staan. In plaats van zuinig te zijn op deze groene oase midden in het centrum wordt stukje bij beetje steeds meer van het park afgesnoept en moet men er niet raar van opkijken dat er eens huizen staan in het park. Geniet van de oude foto's en bedenk wat men reeds voor een groot deel kwijt is.

Oud Veendam

Borgercompagnie, deel 3Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Vroeger stond er in elk dorp wel en in grotere plaatsen had je er meerdere, molens. Zo ook in Borgercompagnie.

In het Veendammer deel van Borgercompagnie vond men de molen de molen van molenaar Mulder. De molen stond beeldbepalend langs de hoofdweg en was van verre zichtbaar. Maar zoals zoveel molens is ook deze uit het straatbeeld verdwenen.

De tijd heeft het gebruik van korenmolens ingehaald en vele zijn door verpaupering en uiteindelijk afbraak verdwenen. Rondom de molen vond men vaak veel bedrijvigheid.

De plek die ook altijd veel volk trok was de plaatselijke horeca. Vooral het café was zeer in trek. Het café had vaak een sociale functie binnen de dorpsgemeenschap. In naast of achtergelegen zalen werden feesten en evenementen gevierd.

 In het midden van het dorp stond het café van de gezusters Drijfholt. Daar het dorp geen kerk heeft gehad werd het café op zondag ook gebruikt voor kerkdiensten.

Oud Veendam

Borgercompagnie, deel 2Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Dit weekend neem ik jullie wederom mee naar het Borgercompagnie van weleer. Het dorp Borgercompagnie behield altijd zijn dorpse karakter en daarbij ook zijn lintbebouwing. Slechts één zijweg met bebouwing onderbreekt dit lint en dat is de bebouwing langs een deel van de Veendammerweg. Deze bebouwing staat aan het deel van de Veendammerweg dat in 1926 werd aangelegd. Voor die datum lag het oude tracé vanuit Veendam op de plek waar nu de Veendammerweg gelegen is, dus is de weg weer teruggelegd zoals hij voorheen lag.

Tot 1926 was dit de situatie wanneer men aan kwam rijden vanuit de richting Veendam. Men ging rechts om de boerderij van Jager om zijn weg verder te vervolgen. Doordat men geen zicht had op het verkeer dat van rechts kwam leverde dit gevaarlijk situaties op. Een agent regelde hier het verkeer. Besloten werd om de weg te verleggen naar de andere zijde van de boerderij. Links, aan de overzijde van het Borgercompagniesterdiep, de opzichterwoning van de aardappelmeelfabriek De Eersteling die we erachter waarnemen

Ter bevordering van de verkeersveiligheid werd de weg vanuit Veendam in 1926 naar rechts verlegd om met een bocht aan te sluiten op de weg langs het Borgercompagniesterdiep. Voorheen reed men hier nog rechtdoor om met een bocht naar rechts aan de voorzijde van de boerderij zijn weg te vervolgen. In het verlengde van de nieuwe weg is op de achtergrond het bekende witte café de Leeuw waarneembaar. De fabriekspijp links is van de voormalige aardappelmeelfabriek de Eersteling. Nog geen twintig jaar later wordt de weg weer recht getrokken in de richting van de Kielsterachterweg. De weg rechts blijft de toegangsweg naar Borgercompagnie.

Door de aanwezigheid van cafe De Leeuw en vroeger een aantal winkels en niet de vergeten de voormalige aardappelmeelfabriek fungeert dit deel van Borgercompagnie een beetje als het centrum hoewel een echt centrum heeft Borgercompagnie nooit gehad. Horeca in een dorp had in vroeger dagen een nog veel belangrijke functie dan nu. Het was een ontmoetingsplaats waar festiviteiten, vergaderingen, evenementen enz. werden georganiseerd. Het was de plek waar de nieuwste roddels en het serieuzere nieuws werd verkondigd. Borgercompagnie gezien vanaf de Veendammerweg in de richting van Sappemeer. Geheel links het pand van autogarage Hak. Het witte pand is het oude café De Leeuw. In 1958 brandde het oude café af en werd het vervangen door nieuwbouw. Ook nu nog speelt het café een belangrijke rol in de dorpsgemeenschap van Borgercompagnie.

Oud Veendam

BorgercompagnieRink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Afgelopen weken heb ik beelden van Ommelanderwijk en Zuidwending getoond maar ik verzamel nog meer. Ook Borgercompagnie behoort tot mijn verzamelgebied en voor de verandering wil ik wat sfeerbeelden tonen van Borgercompagnie.

Borgercompagnie is een langgerekt dorp dat voor 1949 toebehoorde aan vier gemeenten. Te weten Wildervank, Veendam, Muntendam en Sappemeer. In 1949 werd Sappemeer samengevoegd met Hoogezand tot de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Het gedeelte van Wildervank werd in 1969 ondergebracht bij de gemeente Veendam toen Wildervank zijn zelfstandigheid verloor. Muntendam werd in 1990 ondergebracht bij de gemeente Menterwolde.

Borgercompagnie ontstond reeds in 1647 toen het diep werd gegraven voor de ontginning van het veen. Het dorp groeide uit tot een langgerekt lintdorp maar verkreeg nooit zelfstandigheid. Een kerk kreeg Borgercompagnie ook niet, men ging naar de naastgelegen dorpen te kerke. Doordat er geen kerk is is er ook geen begraafplaats te vinden in Borgercompagnie.

Helaas is Borgercompagnie in Borgercompagnie ook een groot deel van het karakteristieke kanaal verloren gegaan nadat de kanalen hun functie als transportweg waren verloren. Het deel dat vroeger tot Wildervank behoorde behield zijn water net als het deel dat behoort tot de gemeente Hoogezand- Sappemeer.

Tijdens een recente reconstructie is nog wel geopperd om Borgercompagnie zijn water terug te geven doch dit stuitte op teveel problemen en de plannen verdwenen in de diepvries waar ze voorlopig niet meer uitkomen

Oud Veendam

Zuidwending - deel 2Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Vorige week liet ik een aantal beelden zien van Zuidwending. Dit weekend ga ik nog even door met Zuidwending en laat ik nog een aantal unieke beelden de revue passeren.

Zo ziet een kaart van een café waarvan in eerste instantie niet bekend was of het überhaupt Zuidwending was. Na enig speurwerk en zoeken in het bevolkingsarchief vonden we het antwoord, het moest wel Zuidwending zijn daarna kwam het zoeken naar de locatie en ook hier bood het bevolkingsarchief uitkomst. Het betreft hier café Landlust en het heeft tot 1915 bestaan. Daarna verhuisde de familie naar Pekela en werd het pand overgenomen door de plaatselijke dorsvereniging. Opvallend detail is de dubbele deur. In die tijd moesten café en slijterij gescheiden zijn.

Een andere opvallende kaart is de kaart van O.J Meijer. Deze familie is bekend van de aardappelmeel en later vooral bekend vanwege de dextrinefabriek in Veendam aan de Molenstreek. Maar minder bekend is dat ze ook een groentekwekerij hadden en hiervan zaden verkochten.

Zuidwending heeft nog steeds een agrarische uitstraling. Aan beide zijden omgeven door bouwland. Aan de voormalige landzijde staan nog diverse boerderijen maar er zijn helaas ook diverse verdwenen. Van aantal resteren alleen nog de foto's.

Helaas verdwijnen er nog steeds monumentale boerderijen daar ze verpauperen of te duur in onderhoud zijn. Ze worden vervangen door woonhuizen met een aantal fantasieloze lelijke loodsen waarmee het landschap danig aangetast wordt.

Pagina's

Abonneren op RSS - Oud Veendam