Nieuws

hoop onvrede beleid Acantus volgens inloop avond Wijk Noord
Inloopavond Gemeentebelangen Wijk Noord groot succes!

De door Veendam georganiseerde inloopavond in Noord op 12 maart j.l. bleek een groot succes! De grote opkomst liet zien dat er in de wijk Noord nog vele zaken spelen onder de bewoners. Onderwerpen die veelvuldig aan de orde kwamen deze avond waren o.a.:

 • de herstructurering van
  de wijk en de onduidelijkheid over het wel of niet slopen van woningen. Maar
  ook de onduidelijkheid over herbouw op reeds gesloopte percelen
 • het aanzien van de wijk
  wat betreft netheid van straten en tuinen
 • groenonderhoud en de
  soms slechte staat van de wegen
 • verkeerscirculatie en
  parkeerproblematiek rondom de Meridiaan
 • doortrekken van de
  Buitenwoellaan
 • windmolens
 • de mogelijke sluiting
  van het JB centrum

Bewoners konden op deze avond met elkaar en met de raadsleden van Gemeentebelangen in discussie gaan. Ook wethouder Henk Jan Schmaal was aanwezig om vragen te beantwoorden.
Er is getracht op zoveel mogelijk vragen antwoord te geven, maar natuurlijk is dit niet altijd mogelijk. Daar waar zaken uitgezocht moeten worden, is met de betreffende personen een afspraak gemaakt om hierover naderhand contact te hebben.

Duidelijk was ook dat er een hoop onvrede is over het beleid van Acantus. Gemeentebelangen heeft hierover reeds vaker aan de bel getrokken bij het college van B&W en Acantus, maar zal dit naar aanleiding van deze avond opnieuw doen.


Verder werd door wethouder Henk Jan Schmaal nog een presentatie verzorgd over de ontwikkelingen op het gebied van bouwen, wegen en infrastructuur in en rondom Veendam waar zeer positief op werd gereageerd.

Gemeentebelangen Veendam organiseert ook de komende maanden weer inloopavonden in diverse wijken.


  Reactie Plaatsen Of Bekijken....