Overslaan en naar de inhoud gaan

Bomen kappen in het broedseizoen

Door op vrijdag, 9 maart, 2007 - 12:20
Het kappen van bomen en het snoeien van bomen en heesters kan gedurende het gehele jaar. In de Flora en Faunawet staan de verboden om beschermde vogels, hun nesten en eieren te verstoren of te vernielen. Het kappen van een boom, waarin een vogel broedt, is dus vrijwel meteen een verboden verstoren of vernielen.

Vaak wordt een vaste termijn genoemd ter aanduiding van het broedseizoen, meestal 15 maart t/m 15 juli. In de wet staat deze periode niet omschreven, maar is het op zich verstoren van beschermde vogels, hun nesten en eieren strafbaar en dus kan ook een verstoren buiten het broedseizoen leiden tot strafbare feiten. Derhalve zijn voor een kap concrete waarnemingen noodzakelijk. Met uitzondering van enkele zeer gangbare vogels zijn in beginsel alle vogelsoorten beschermd.

Praktisch gezien mag iemand die een kapvergunning heeft gekregen geen bomen kappen cq snoeien, als dat het broeden of het nestelen van vogels verstoord. Op grond hiervan is af te leiden dat men beter kan afzien van het kappen van bomen en snoeiwerkzaamheden gedurende het broedseizoen. De gemeente Veendam volgt deze bepaling en adviseert gedurende het broedseizoen niet te kappen / te snoeien, als dit het broeden of nestelen van vogels verstoord.

  Reactie Plaatsen Of Bekijken....