Nieuws

College wil contracten 2015 Wedeka omzettenCONTRACTEN - Het college van Veendam heeft een voorgenomen besluit genomen om de tijdelijke contracten van medewerkers van Wedeka, die in 2015 aflopen, om te zetten in vaste dienstverbanden. Op maandag 15 december bespreekt het college dit voorgenomen besluit met de gemeenteraad, waarna een definitief besluit wordt genomen.

Aanleiding hiervoor is een memo van de directie van Wedeka van 1 december jongstleden, die het Dagelijks Bestuur van Wedeka aan de colleges van de deelnemende gemeenten heeft voorgelegd. Uit deze memo blijkt dat het rijk voor de jaren 2015 tot en met 2017 de voorwaarden voor bekostiging heeft gewijzigd, waardoor de financiële effecten minder negatief uitpakken dan eerst gedacht.

In de lijn van de onlangs door de gemeenteraad vastgestelde Participatienota wil het college zoveel mogelijk mensen aan een reguliere baan helpen. In 2015 wil het college daarom een plan opstellen om medewerkers, van wie het contract afloopt vanaf 1 januari 2016, aansluitend een nieuwe werkplek te bieden, bij voorkeur op de reguliere arbeidsmarkt. Aan Wedeka wordt bovendien gevraagd om voor 1 maart 2015 met een aangepaste begroting 2015 te komen en een meerjarenbegroting (2016 tot en met 2019), zodat het college de financiële gevolgen hiervan kan meenemen in de voorjaarsnota 2015.