Overslaan en naar de inhoud gaan

Inspraak op wijziging Ruimtelijk beleidskader Stationspark

Door op vrijdag, 2 juni, 2006 - 15:35
Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat met ingang van 8 juni 2006 gedurende 2 weken voor een ieder ter inzage ligt de wijziging op het RUIMTELIJK BELEIDSKADER STATIONSPARK. In dit kader worden stedenbouwkundige randvoorwaarden gesteld aan de voorgenomen bouw van circa 50 woningen (vrijstaand en 2 onder 1 kap) in het Stationspark. Het is de bedoeling om in dit gebied de combinatie tussen wonen en werken in de dienstverlenende sector mogelijk te maken. Het gebied wordt globaal begrensd door de Havenstraat, de achterterreinen van de bebouwing langs het Beneden Oosterdiep, de Parallelweg en de Stationsstraat. Het plan Stationspark is onderdeel van het Masterplan Centrum Veendam. Het Ruimtelijk beleidskader Stationspark is op basis van opmerkingen van de provincie enigszins aangepast. De belangrijkste wijziging van het ruimtelijk kader betreft een herziene verkaveling van met name het plangedeelte dat is gelegen aan de Stationsstraat. De gewijzigde stedenbouwkundige randvoorwaarden kunnen na vaststelling door de gemeenteraad en instemming door Gedeputeerde Staten van Groningen dienen als basis voor het verlenen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan op grond van artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Het gewijzigde ruimtelijk beleidskader kan worden ingezien in de gemeentewinkel (Beneden Oosterdiep 11-04), op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur en op donderdagavond tot 20.00 uur. Op de aangebrachte wijzigingen in het ruimtelijk beleidskader wordt inspraak verleend aan natuurlijke en rechtspersonen die in de gemeente een belang hebben. Geen inspraak wordt verleend op de eerder vastgestelde beleidsuitgangspunten.

Schriftelijke zienswijzen kunnen tot uiterlijk 22 juni 2006 worden kenbaar gemaakt bij burgemeester en wethouders van Veendam, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam. Zienswijzen kunnen ook mondeling kenbaar gemaakt worden. Mocht u van deze gelegenheid gebruik willen maken, dan dient u hiervoor voor 15 juni a.s. een afspraak te maken met de heer Wiechertjes (tel. 652439) of de heer Boekholt (tel. 652424).