Nieuws

Start baggerwerkzaamheden BorgerswoldBORGERSWOLD - Maandag 5 december 2011 wordt gestart met baggerwerkzaamheden in de zwemvijver in recreatiegebied Borgerswold. Baggeren is nodig om de waterkwaliteit structureel te verbeteren. Om deze reden worden er ook natuurvriendelijke oevers gerealiseerd.
Door het uitvoeren van de werkzaamheden zal er een beter ecologisch evenwicht ontstaan. Dit wordt nog verder gestimuleerd door een deel van de oevers van de zwemplas te voorzien van beplanting. De huidige beschoeiing wordt hiervoor grotendeels verwijderd en een deel van het slib/zand uit de zwemvijver wordt gebruikt om de natuurvriendelijke oevers te realiseren.
De beplanting voor de oevers komt vrij tijdens onderhoudswerkzaamheden in de overige waterpartijen in Veendam. Er wordt gekeken naar de juiste mix van geschikte planten. Het overige slib zal worden opgeslagen in een weilanddepot op een landbouwperceel tussen de Veendammerweg en het Borgerswold.
Om de recreanten bij de zwemlocatie en de flora en fauna zoveel mogelijk te ontzien, zullen de baggerwerkzaamheden grotendeels deze winter en in het voorjaar worden uitgevoerd.