Nieuws

Veendammer wind 15 oktober 2011 
Jan van der Laan bij Radio Parkstad

Columnist Jan van der Laan laat wekelijks op Parkstadveendam.nl, zijn licht schijnen over het wel en wee van Parkstad Veendam. Tevens kunt u zijn column iedere zaterdag beluisteren bij Radio Parkstad om 12:02 uur.


Op dit moment zijn ongetwijfeld alle gemeenteraadsleden bezig om de begroting voor het jaar 2012 te bestuderen om te bezien hoe zij erop kunnen of moeten reageren. Dat betekent in de praktijk, dat er nog weinig over in de publiciteit is gekomen.

Voor mijn Veendammer Wind is dit op dit moment geen pro-bleem, want ik heb de vorige week in mijn column al aangege-ven, dat de discussie over de plaatsing van windmolens in onze provincie naar mag worden aangenomen op korte termijn weer volop gaat opleven. En dat dit gaat gebeuren staat nu al vast en daarom wil ik er deze week veel aandacht aan gaan besteden.

Om te beginnen wil ik vaststellen, dat windmolens er voor kunnen zorgen, dat er op een redelijk goedkope wijze stroom kan worden opgewekt. Wij praten daarbij over een schone opwekking en dat is dus een goede zaak.

Er is echter wel een probleem. Wil je de stroom op een effectieve wijze opwekken, dat heb je daarvoor grote windmolens nodig en dan hebben wij het over windmolens met een totale hoogte van bijna 200 meter. Zou je die molens ver van de bewoonde wereld plaatsen - bijvoorbeeld op zee - dan heb je geen geluidsoverlast, geen last van slagschaduw en dus geen vermindering van het woonklimaat.

Er ligt nu echter een aanvraag van een tweetal initiatiefnemers om een groot windpark te realiseren langs de N33. In het gebied van de A 7 (bij Zuidbroek dus) tot ongeveer halverwege Wildervank willen zij een dertigtal windmolens plaatsen.

Dit zou voor praktisch alle woningen in Veendam, Muntendam en een groot deel van Meeden en Wildervank betekenen, dat zij binnen het gebied liggen, waar sprake is van geluidhinder.
Geluidshinder van hoge frequentie maar ook van ziekmakende lage frequentie dat niet alleen overdag aanwezig is, maar ook ‘s nachts.

Er zijn nog veel meer nadelen aanwezig. Zo zal er veel hinder ontstaan van slagschaduw als de zon schijnt en moet er gewezen worden op het feit, dat er bij windmolens ook schade kan optreden en dat betekent dat bij breuk van een molenarm over een vrij groot gebied materiele schade aan woningen kan optreden.

Wij bevinden ons in het dichtsbevolkte gebied in Oost-Groningen en daar is deze bedreiging aanwezig. Maar op niet al te grote afstand zijn er een paar alternatieven, waar plaatsing kan plaatsvinden in gebieden waar de overlast veel minder ingrijpend is.

De vergunning voor plaatsing van een dergelijk groot aantal windmolens dient te worden afgegeven door de centrale over-heid. De gemeenten Veendam en Menterwolde, die zich al lange tijd geleden hebben uitgesproken tegen plaatsing langs de N33 staan buitenspel en ook de provincie Groningen heeft geen invloed.

Vanuit de bewoners in de bedreigde gebieden kan bezwaar ge-maakt worden tegen het voornemen tot plaatsing. Aangezien dit niet via gemeenteraden kan gebeuren is er door inwoners van die gebieden een Platform Tegenwind N33 opgericht met als doel om de belangen van de bedreigde inwoners te beharti-gen.

Het is in hoge mate noodzakelijk, dat velen eraan medewerken, dat duidelijk wordt gemaakt, dat er voor een dergelijke windpark geen draagvlak aanwezig is. Dat dit duidelijk wordt is erg belangrijk, want naar het zich laat aanzien is dit voor de centrale overheid een bijzonder belangrijke maatstaf.

Voor meer informatie over dit onderwerp en over het kenbaar maken van uw opvatting kunt u de website tegenwindn33.nl bezoeken of u kunt dit telefonisch doen (0598 630021).

Het is niet gebruikelijk, dat ik mijn column vul op de wijze zoals vandaag is gebeurd. Gelet echter op het feit, dat er sprake is van een zware aanval op het leef- en woonklimaat in Parkstad Veendam acht ik deze afwijking van de normale gang van zaken geheel op zijn plaats!!