Regio

Burgemeester Midden-Groningen roept op
van sinterklaas een feest voor iedereen te makenPiet-2019_0.jpg

Meerdere inwoners uit Midden-Groningen maken zich zorgen over de rol van zwarte piet in sinterklaasintochten, zo lieten zij de gemeente weten. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn roept organisatoren van sinterklaasintochten in Midden-Groningen op om met voor- en tegenstanders van de traditionele zwarte piet in gesprek te gaan. Alleen door naar elkaar te luisteren en begrip te tonen wordt sinterklaas weer een feest voor iedereen.
 
Bezorgde inwoners hebben burgemeester Hoogendoorn gevraagd om zich uit te spreken over de rol van zwarte piet in sinterklaasintochten. Niet iedereen voelt zich prettig bij de traditionele zwarte piet. Volgens onder andere het College voor de rechten van de mens kan zwarte piet als discriminerend worden gezien. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Er wordt in Nederland stevig gediscussieerd over de rol van zwarte piet. Ik begrijp de zorgen van inwoners die de discriminerende aspecten van zwarte piet benoemen. Ik vind daarnaast ook dat mensen die oprecht een mooie traditie in de benen willen houden, respect verdienen en zeker geen racisten zijn. Sinterklaas is een feest voor iedereen die in de gemeente Midden-Groningen woont.”
 
Oproep
De burgemeester roept organisatoren van sinterklaasintochten op om met voor- en tegenstanders van de traditionele zwarte piet in gesprek te gaan en te kijken hoe binnen de scholen, wijken en dorpen in Midden-Groningen het sinterklaasfeest voor iedereen leuk blijft. Burgemeester Hoogendoorn: “Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we er samen voor zorgen dat het sinterklaasfeest geen splijtzwam wordt en ook voor toekomstige generaties kinderen een mooi feest blijft. Tradities zijn niet in beton gegoten en bewegen mee met de tijdsgeest.”
 
Niet voorschrijven
Het is niet aan de gemeente om dwingend voor te schrijven hoe het sinterklaasfeest er in de toekomst uit komt te zien. Burgemeester Hoogendoorn doet wel een dringend beroep op iedereen om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Het geleidelijk vervangen van zwarte piet door een figuur waar geen discriminerende associaties aan kleven, zoals een roetveegpiet, zou een goede oplossing kunnen zijn.

Regio

Groningen stuurt ministers brief over versterking en schadeafhandelingDe Groningse overheden gaan dit jaar niet in beroep tegen het gasbesluit van minister Wiebes. Een nieuwe beroepsprocedure leidt niet tot een lagere gaswinning en zeker niet tot een versnelling van de versterkingsopgave en schadeafhandeling. Daarom stuurt de regio een brief aan minister Wiebes en minister Ollongren. Hierin doet de regio een dringend beroep op de ministers om op korte termijn concrete afspraken te maken over het daadwerkelijk versnellen en verbeteren van de versterkingsopgave en schadeafhandeling. En over het blijvend meten en beoordelen van de risico’s van het Groningenveld.

Versnelling versterkingsopgave en schadeafhandeling
Minister Wiebes maakte op 10 september 2019 bekend dat NAM tot 1 oktober 2020 11,8 miljard kuub gas uit het Groningenveld mag winnen en dat de gaswinning in 2022 naar nul gaat. Hiermee geeft de minister gehoor aan het advies van de Groningse overheden en aan het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De regio concludeert dat een nieuwe beroepsprocedure tegen de afbouw van de gaswinning niet kan leiden tot een lagere gaswinning en versnelling en verbetering van de versterkingsopgave en schadeafhandeling. Onze inwoners hebben nu vooral behoefte aan versnelling en verbetering van de versterkingsaanpak en de schadeafhandeling.

Maatschappelijke ontwrichting
Onze inwoners ondervinden nog dagelijks de gevolgen van de onzekerheid over de versterking van hun woning en de traagheid in de schadeafhandeling. Uit onderzoek van Gronings Perspectief blijkt dat 10.000 Groningers hierdoor lijden aan psychische en lichamelijke klachten en kinderen ontwikkelingsschade oplopen. Minister Wiebes erkent in het gasbesluit dat er in Groningen sprake is van maatschappelijke ontwrichting. De regio wil naast die erkenning nu ook zien dat de oorzaken en gezondheidsgevolgen daadwerkelijk en effectief aangepakt worden.

Op korte termijn voorwaarden concretiseren
Onze inwoners moeten op korte termijn daadwerkelijk de effecten gaan merken van de versnelling en verbetering in de versterkingsopgave en schadeafhandeling. De regio ziet dit als een gezamenlijke opgave. Daarom willen de Groningse overheden dat de ministers op korte termijn een aantal voorwaarden concretiseren:

  • De regio wil dat de versterking versneld wordt. Hierbij moet rekening gehouden worden met de positie en rechten van de eigenaren en bewoners. De verlaging van de gaswinning mag bovendien niet leiden tot vertraging of wijziging van eerder gemaakte afspraken over de beoordeling en versterking van gebouwen en woningen. Daarnaast moet er voldoende opname-, beoordelings-, en bouwcapaciteit zijn. Pas dan kunnen gemeenten verantwoordelijkheid nemen en regie voeren op de uitvoering van de versterkingsopgave.
  • De afhandeling van schade moet sneller en rechtvaardig zijn. De regio wil zicht krijgen op de wijze waarop de schade juridisch wordt afgehandeld en waar dit versneld en verbeterd kan worden. Hiervoor pleit de regio voor een onafhankelijk wetenschappelijk juridisch onderzoek.
  • Het risico op aardbevingen blijft nog lange tijd bestaan. Zelfs als de gaswinning naar nul gaat en het Groningenveld gesloten is. Daarom wil de regio dat het Groningenveld blijvend gemeten en beoordeeld wordt op risico’s.
  • Ten slotte vindt de regio dat de aanpak van de negatieve effecten (die het gevolg zijn van de onzekerheid en trage versterking en schadeafhandeling) niet bekostigd mogen worden uit het budget van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG is bedoeld om inwoners en bedrijven perspectief te bieden, ook na de gaswinning.

Jaarlijkse beoordeling gasbesluit
De Groningse overheden beoordelen jaarlijks het gasbesluit voor het volgend gasjaar. Een eventuele beroepsprocedure wordt ieder jaar opnieuw overwogen. Of alle gemeenteraden en Provinciale Staten de brief aan de ministers ondersteunen is nog niet bekend. In sommige gemeenten en bij de provincie wordt hierover nog vergaderd.

Betrokken overheden
De brief aan minister Wiebes en minister Ollongren is in samenwerking opgesteld door de provincie Groningen, de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

Nieuws, Regio

Samenwerken biedt kansenGemeentehuis  Veendam avond 1080P.JPG

Integrale aanpak voor gezonder en plezieriger wonen

Donderdag 31 oktober ondertekenen twee waterschappen, twee waterbedrijven,  alle gemeenten  in de provincie Groningen en vier Noord-Drentse gemeenten de verlengingsovereenkomst ‘Ons water centraal’. Sinds 2011 werken deze partners al samen. Dit heeft veel opgeleverd. Daarom hebben de organisaties besloten de samenwerking ingaande 2020 met vijf jaar te verlengen. De focus van de samenwerking lag vooral op het uitwisselen van kennis en ervaring met als doel het besparen van kosten voor drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering. Door de verlenging van de samenwerking pakken de samenwerkende organisaties ook het actuele thema klimaatverandering erbij. 

Nieuwe kansen samenwerking
Door de goede resultaten die al geboekt zijn in de samenwerking is het een logisch vervolg om het thema klimaatverandering als extra focus ook gezamenlijk op te pakken. Met een juiste, integrale, aanpak kunnen de partners zorgen voor een gezonder en plezieriger gebied om in te wonen en te werken. Zo kan de samenwerking bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast en minder verdroging.

Maatregelen waar de partners aan willen werken zijn: het berekenen van de hoeveelheid regenwater die het riool aankan om wateroverlastsituaties in kaart te brengen, het bedenken van oplossingen hiervoor in samenspraak met onze inwoners, de mogelijkheid om warmte uit rioolwater te gebruiken en het promoten van het vak waterspecialist in het onderwijs.

Resultaten samenwerking
Eén van de resultaten is de ontwikkeling van een waterketenkaart. Dit is een systeem waarop het hele watersysteem zichtbaar is. Ook is een regionaal systeem ontwikkeld om de werking van riolen en gemalen te monitoren en is er speciaal voor basisscholen een educatieproject over water ontwikkeld “Ons water in jouw klas”. Het delen van kennis en ervaring heeft geleid tot verlaging van de kosten in de waterketen, verhoging van de kwaliteit van de uitgevoerde projecten en werkzaamheden en vermindering van de kwetsbaarheid van de deelnemende organisaties. Daar zijn stevige stappen in gezet.  

Regio

Groningse buurtinitiatieven sterk in opmarsbuurkracht 2.JPG

Buurkrachtbuurten besparen jaarlijks 10 miljoen kg CO2

De bijna 400 Buurkrachtbuurten die Nederland inmiddels telt, hebben een mijlpaal bereikt: bewoners van deze buurten besparen dankzij succesvolle buurtacties voor energiebesparing samen meer dan 10 miljoen kilo CO2-uitstoot op jaarbasis. Dat scheelt ze gemiddeld maar liefst € 540,- op hun energielasten, elk jaar weer. Het Groningse aandeel in deze bijzondere prestatie is aanzienlijk. In deze provincie leverden buurtacties al 428 energiebesparende maatregelen op. En er zit nog veel meer in het vat.

De afgelopen jaren sloten 34 Groningse buurten en dorpen zich bij Buurkracht aan, waaronder 10 buurten in de stad Groningen. De deelnemers in deze buurten en dorpen besparen inmiddels 632 ton CO2-uitstoot per jaar. Buurtbegeleider Niels de Rooij in Groningen: “Buurkracht is zes jaar geleden opgezet om buurten te mobiliseren voor energiebesparing. Het idee om daarbij ondersteuning te bieden met een buurkracht-app en een buurtbegeleider sloeg aan: Buurkracht is inmiddels uitgegroeid tot dé expert in het in beweging brengen van buurten. En het is mooi om te zien hoeveel enthousiaste bewoners hun buurkracht nu ook op andere terreinen inzetten om samen hun buurten mooier, beter, groener, veiliger en gezelliger te maken.”

Buurtteams denken steeds groter
Het valt Niels op dat nu de zomer voorbij is, de reuring rondom initiatieven weer toeneemt. “Wij helpen mensen die in hun buurt aan de slag willen om een buurtteam te vormen en ondersteunen ze bij het enthousiasmeren van de buurt. In Groningen hebben we de laatste tijd bijna elke avond wel ergens een bijeenkomst op het programma staan. Zeker in het aardbevingsgebied leeft het onderwerp energie heel sterk: mensen willen echt van het gas af. Het buurtteam in Loppersum ziet bijvoorbeeld veel mogelijkheden in het koppelen van de versterkingsoperatie aan verduurzaming: als je toch je woning gaat aanpakken, neem dan ook meteen isolatiemaatregelen mee. Die boodschap is al aardig geland, ook elders in het aardbevingsgebied. En in HortusEbbinge hadden we laatst misschien wel de drukst bezochte bijeenkomst in de stad Groningen ooit, met bijna 100 buren die meer wilden weten over isolatie en zonnepanelen.”

Intermediair van bewoners en lokale overheden
Steeds vaker betrekken ook gemeenten en overheden Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten. Speciaal voor hen heeft Buurkracht drie programma’s ontwikkeld: Aardgasvrij, 10 weken aanpak en EnergyParty’s. Hierbij staat steeds het betrekken van bewoners centraal en draait het om hun inbreng en wensen rondom energiebesparing.

App om de buurt groener, veiliger en leuker maken
Groningers die zelf iets in hun buurt willen organiseren, of het nu een winterfeest is, een kledingruilmiddag of een buurtmoestuin, kunnen de gratis buurkracht-app downloaden om hun buren daarbij te betrekken. Velen weten deze app al te vinden. Zo gebruiken bewoners van de Zeeheldenbuurt in Groningen de app voor een zwerfvuilverwijderingsactie, wil een buurt in Delfzijl aan de slag om de straat op te knappen en wordt in Corpus Den Hoorn en Haren gepeild of er belangstelling is voor een elektrische deelauto. Niels: “Ik zie om mij heen zo veel gebeuren, mijn voorspelling is dat er nog heel veel mooie activiteiten aankomen.”

Over Buurkracht
Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om dingen samen mooier, beter, groener, veiliger, gezelliger of duurzamer te maken in de buurt. Buurkracht helpt buren in heel Nederland om hun buurkracht te ontdekken en te vergroten. Door mensen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen met tips, trucs en tools, zoals de buurkracht-app en de website www.buurkracht.nl. Bijna 400 buurten hebben inmiddels hun buurkracht ingezet. Speciaal voor gemeenten en lokale overheden zijn er programma’s ontwikkeld: www.stichtingbuurkracht.nl

112, Regio

71-jarige vrouw uit Veendam
botst op een trekker in Zuidlaarderveen221019-auto-botst-achterop-tractor-met-aanhanger-0008.jpg

 Een 71-jarige vrouw uit Veendam is dinsdagavond ernstig gewond geraakt bij een botsing met een trekker op de Zuidlaarderweg bij Zuidlaarderveen.

De bestuurder botste door een nog onbekende oorzaak achterop een tractor met aanhanger. Het slachtoffer is door medewerkers van de brandweer uit de auto bevrijd en later met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De bemanning van de traumahelikopter heeft de ambulancedienst geassisteerd bij de behandeling van het slachtoffer. De weg tussen De Groeve en Kiel Windeweer was tijdens het ongeluk afgesloten voor het verkeer.

Regio

Serie mini-documentaires over Groninger cultuurhistorieMiddeleeuws Ter Apel 1.jpg

De Verhalen van Groningen publiceert serie mini-documentaires over Groninger cultuurhistorie

De Verhalen van Groningen heeft in samenwerking met SPOT TV Groningen drie korte documentaires gemaakt over 25 jaar Middeleeuws Ter Apel, 100 jaar vrouwenkiesrecht en 200 jaar W.A. Scholten. Deze mini-documentaires worden de komende weken gepubliceerd via de kanalen van De Verhalen van Groningen en van SPOT TV.

Eerder dit jaar lanceerden De Verhalen van Groningen en SPOT TV Groningen de mini-documentaire 50 jaar Lauwersmeer. Het succes van deze productie legde de basis voor een nieuwe serie mini-documentaires over Groninger cultuurhistorie en evenementen. In de mini-documentaires van ieders ca. 8 minuten, duikt presentator de Nathan de Vries (bekend van o.a. Spuiten & Slikken) in de werelden van middeleeuwse feesten, feministische golven en landbouwindustrie.

Drie jubilea
Net als 50 jaar Lauwersmeer haken ook de onderwerpen van de nieuwe serie mini-documentaires aan bij jubilea. In 2019 werd Middeleeuws Ter Apel 25 jaar. Middeleeuws Ter Apel is in de laatste jaren uitgegroeid tot het grootste authentieke middeleeuwse evenement van Nederland. Nathan de Vries waant zich in het jaar 1465 en ontdekt hoe er in de middeleeuwen gefeest werd. Daarnaast was het in 2019 een eeuw geleden dat het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. Dat werd de afgelopen maanden groots gevierd in de provincie Groningen. In deze documentaire wordt onderzocht op welke wijze drie feministische golven zich in Groningen hebben gemanifesteerd. Tot slot wordt het 200e jubileum van het geboortejaar van ’s werelds eerste landbouwindustrieel W.A. Scholten herdacht. Een mini-documentaire waarin Nathan kennismaakt met de Veenkoloniën en de wereld van aardappelzetmeel.

Lancering
De mini-documentaires worden geplaatst op de sociale media, de YouTube-kanalen en de websites van De Verhalen van Groningen en SPOT TV Groningen.

25 jaar Middeleeuws Ter Apel – woensdag 23 oktober om 16:00 uur
100 jaar vrouwenkiesrecht – woensdag 6 november om 16:00 uur
200 jaar W.A. Scholten – woensdag 20 november om 16:00 uur

Over De Verhalen van Groningen en SPOT TV Groningen
De Verhalen van Groningen is een expertisecentrum en projectorganisatie met als doel de Groninger identiteit zichtbaar en beleefbaar te maken. Dat doet deze organisatie door verhalen over de cultuurhistorie van Groningen op te halen én op allerlei manieren door te vertellen, bijv. door middel van exposities, theater, festivals en film. SPOT TV Groningen is een nieuw online tv-kanaal voor jong en studerend Groningen. De mini-documentaires zijn gefilmd door de jonge Groninger organisatie Spraakmakend, een platform voor jong en aanstormend mediatalent in Noord-Nederland, dat onder meer samenwerkt met het Noorderpoort College.

Nieuws, Regio, Vrijwilligers

Frisse start EHBO Veendamehboveendamlogo.png

De EHBO vereniging in Veendam is gemoderniseerd! Hiervoor is er een nieuw enthousiast bestuur gevormd en is de structuur van de vereniging vernieuwd.   Het bestuur werkt nauw samen met een succesvolle vereniging in de buurt.

EHBO diploma nodig?

Natuurlijk kunt u bij de vereniging terecht voor de EHBO cursus.    Er starten  regelmatig nieuwe EHBO beginnerscursussen. Hierbij haalt u in 3 zaterdagen en 1 avond uw diploma inclusief kinder-EHBO en reanimatie met AED.  Kijk voor meer informatie en data op  www.ehbo-veendam.nl

Ook de volgende cursussen geven wij:   Reanimatiecursus, BHV-cursus en natuurlijk de herhalingslessen EHBO. 

EHBO-ers nodig op uw evenement? Dan staan wij voor u klaar.

Wij kunnen putten uit een ruime poule met vrijwilligers.  Zij zijn goed opgeleid en duidelijk herkenbaar met goed materiaal.  We kunnen de EHBO volledig verzorgen, of het nu een binnen-of buitenactiviteit betreft. 

Onze vernieuwde website: https://www.ehbo-veendam.nl

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio