Regio

Jubileumconcert met Popkoor Sing and SwingJUBILEUMCONCERT - Op 17 maart 2013 bestaat Popkoor Sing and Swing uit Hoogezand-Sappemeer 20 jaar. Hét popkoor van Hoogezand-Sappemeer viert dit 20-jarige jubileum op 8 juni 2013 in Theater ‘Het Kielzog' te Hoogezand-Sappemeer met het concert ‘PARTY-TIME'. Aanvang 20.00 uur.

Met een swingend spektakel brengt dit unieke koor, onder leiding van dirigent Wilfred Reneman, een avondvullend programma. Dit onder meer met medewerking van De Malletband van het Delfzijlster Harmonie Orkest (DHO) uit Delfzijl, onder leiding van Alfred Eshuis. Met een swingende afsluiting van de avond door Dj Nick Kooistra belooft het een grandioze feest te worden.

Gedurende het 20-jarig bestaan van Sing and Swing is dit popkoor uit Hoogezand-Sappemeer uitgegroeid in een eigenzinnig, enthousiast en levendig koor van rond de 45-50 leden. Het repertoire varieerde gedurende deze 20 jaar van popmuziek uit de jaren vijftig zoals ‘Danny and the Juniors' , Nederlandse popmuziek van bijvoorbeeld Marco Borsato tot nummers van Michael Bublé, Mika, the Scissor Sisters, Adele (bob Dylan), Racoon en Coldplay. Ook swingen is traditiegetrouw een belangrijke ondersteund onderdeel bij de presentatie van het koor.

Het 20-jarig bestaan betekent ook een nieuwe inspiratie voor de toekomst. Afsluiten van een tijdperk, starten met de toekomst. Tijd voor nieuwe, inspirerende plannen voor Sing and Swing. Vastgelegd in de missie en visie van het koor ‘Sing and Swing-op naar de toekomst'.
Vanaf juni 2013 zal Sing and Swing zich niet meer als Popkoor profileren. De ambities zijn hoog en breder richting de ‘lichte vocale muziek'. Naast Pop wil het koor zich vanaf dan ook richten op Jazzy nummers en wordt de uitdaging aangegaan om zelfs een a Capella nummer in te studeren. Dit alles zal worden ondersteund worden met soms ingetogen en dan weer uitdagende choreografieën welke zich niet allen richten op swingen maar mogelijk ook op een andere manier worden vertolkt.
Na 8 juni 2013 gaat Sing and Swing Voval-Light!!! Een tijdperk wordt afgesloten en een nieuwe toekomst breekt aan!!! Dat wordt gevierd met het concert ‘Party-Time'.

Wilt u getuige zijn van dit gebeuren?
Kaarten voor het concert 'Party-Time' zijn a € 12,50 verkrijgbaar via de kassa van Theater Het Kielzog
info@kielzog.nl
Telefoon theaterkassa/administratie 0598 - 373 777
Wilt u op de hoogte blijven?? Kijk dan ook op de website www.singandswing.nl

Regio

Leerlinge Aletta Jacobs College Hoogezand winnares Odd Fellow JeugdwedstrijdREGIO - Onder grote belangstelling van familie, leerkrachten van de deelnemende scholen en leden van de regionale loges vond op vrijdag 1 maart 2013 in Borg Welgelegen te Sappemeer de finale plaats van de Odd Fellow Jeugdwedstrijd. De prijs, een reis van 14 dagen door Amerika en Canada, werd gewonnen door Meike Wijma, leerlinge VWO-5 aan het Aletta Jacobs College te Hoogezand.

Op vier scholengemeenschappen in de regio hebben ca. 100 leerlingen van het VWO-5 zich actief verdiept in het gedachtengoed van de VN, aan de hand van een tiental onderwerpen voor een te schrijven essay.

Na twee eerder gehouden wedstrijdronden presenteerden vijf genomineerden zich in deze laatste ronde voor een publiek. Meike Wijma van het Aletta Jacobs en Rolf Hoiting, Ubbo Emmius Scholengemeenschap te Stadskanaal brachten hun visie op vrijheid, gelijkheid en broederschap naar voren, Carmen Huttinga vroeg onze aandacht voor het tegengaan van moeder- en kindsterfte. Eline Jansen van de Regionale Scholengemeenschap ter Apel en Monique Zuidema van de Ubbo Emmius braken een lans voor gelijke rechten van man en vrouw overal ter wereld. Wethouder Bert Wierenga van de Gemeente Veendam haakte in op het onderwerp emancipatie met positieve voorbeelden in ons land. Hij gaf aan trots te zijn op de prestaties van deze leerlingen.

Ook de leerkrachten van de scholen werden met een applaus in het zonnetje gezet voor hun inzet. Ook werd aandacht gegeven aan de organisatie van de reis. Vele schakels spelen een rol om 300 winnaars uit diverse landen samen te laten rondreizen.

Dat de ervaring van een dergelijke reis een grote impact heeft, bleek wel toen de twee prijswinnaars van vorig jaar, Aira IJsenbrand en Ruben Neehoff vertelden dat hun studiekeuze mede beïnvloed is door deze ervaring.

De heer Roel Velthuijs, namens het landelijk Bestuur van de Odd Fellows, sprak uit dat alle deelnemers vaardigheden hebben verworven door mee te doen, belangrijk voor hun verdere toekomst. Voorzitter Elle Zandstra, die de avond weer op voortreffelijke wijze had geleid, sloot de avond af met een dankwoord aan de Stuwkracht Rebekkah Loge voor hun gastvrije ontvangst.

Regio

Parkstadveendam.nl ook regionaalParkstad Veendam gaat over de gemeentegrens. Met de rubriek Regio is er nu ook ruimte voor berichten die de gemeentegrens van Veendam overschrijden, maar wel interessant kunnen zijn voor de lezers. Heeft u een nieuwsbericht voor deze nieuwe rubriek, stuur deze dan naar: info@parkstadveendam.nl

De redactie behoudt zich het recht om berichten te redigeren of niet te plaatsen.

Regio

Visitatiecommissie Groningen adviseert herindeling naar zes Groninger gemeentenREGIO - Groningen staat voor forse sociaaleconomische en maatschappelijke opgaven. De werkgelegenheid daalt, er is een hardnekkige mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, het besteedbaar inkomen ligt een flink stuk onder het landelijk gemiddelde en de percentages van (jonge) werklozen en mensen in sociale werkvoorzieningen zijn opvallend hoog. De financiële positie van veel Groninger gemeenten is ronduit zwak en zorgwekkend, inkomsten lopen verder terug en er moet nog meer bezuinigd worden. Vanuit de decentralisaties binnen het sociaal domein krijgen gemeenten omvangrijke en belangrijke extra taken uit te voeren, echter met een lager budget dan daar nu voor beschikbaar is. Tegelijkertijd doen zich in de provincie tal van kansrijke ontwikkelingen voor die op dit moment met onvoldoende daadkracht en innovatievermogen worden opgepakt.

De Visitatiecommissie Groningen concludeert dat de huidige bestuurlijke inrichting van 23 gemeenten, met vele verschillende vormen van samenwerking, waaronder in clusters van gemeenten, niet toereikend is om deze grote vraagstukken voortvarend en succesvol aan te pakken en kansrijke uitdagingen in Groningen optimaal te benutten.

Vanuit een inhoudelijke analyse adviseert de commissie alle Groninger gemeenten, de Vereniging van Groninger Gemeenten en de provincie Groningen om binnen nu en uiterlijk eind 2017 te komen tot zes nieuwe gemeenten die in de plaats komen van de huidige 23.

Een schetsmatige weergave van de Groninger gemeenten in 2018 ziet er als volgt uit.

Regio

Raad van Bestuur OZG kiest plek voor nieuwe ziekenhuisREGIO - De Raad van Bestuur van de OZG heeft een keuze gemaakt voor een plek waar zij een nieuw ziekenhuis wil gaan bouwen. Het gaat om een kavel langs de A7, aan de afrit Scheemda/ Midwolda/ Delfzijl. Het ziekenhuis en de gemeente Oldambt hebben dat dinsdagavond jl. bekendgemaakt aan direct omwonenden.

Bij de keuze en toekomstige inrichting van de kavel is nadrukkelijk rekening gehouden met behoud van het landschappelijk beeld, te verwachten verkeersstromen, het uitzicht op het gebouw, afstand tot de bestaande bebouwing en bereikbaarheid van omringende kavels. Ook bij de verdere uitwerking wordt rekening gehouden met het feit dat het gebouw moet passen in de omgeving.
De keuze voor de kavel werd gemaakt in nauw overleg met de gemeente Oldambt en de Provincie Groningen.

Tijdens de goed bezochte informatiebijeenkomst werden ook de eerste globale tekeningen van het te bouwen ziekenhuis bekend gemaakt en schetste wethouder Hans Polman van de gemeente in grote lijnen de te volgen stappen in het realiseren van het nieuwe ziekenhuis. In dat proces is een belangrijke rol weggelegd voor omwonenden. Polman: "Ik wil graag een klankbordgroep samenstellen die gedurende het gehele proces meedenkt over allerlei zaken die we tegenkomen. We willen hun input serieus nemen. Daar bleek tijdens de bijeenkomst ook draagvlak voor. Diverse omwonenden meldden zich direct aan."

Ook voorzitter Raad van Bestuur OZG Albert Koeleman is blij met die animo: "Het schetst de betrokkenheid van de omwonenden." Hij lichtte tijdens de bijeenkomst ook het belang van een goed geoutilleerd en modern ziekenhuis toe: "Het nieuwe ziekenhuis moet het ziekenhuis van Noord- en Oost-Groningen worden. Het ziekenhuis moet ook voldoen aan alle eisen die hieraan worden gesteld door de overheid, maar zeker ook aan de wensen van de patiënten. Wij willen daarom een gebouw dat goed bereikbaar is en een gebouw waar we u allen optimale ziekenhuiszorg kunnen bieden."

De OZG streeft er naar in de zomer van 2013 bij de gemeente Oldambt de bouwaanvraag in te dienen en zij gaat er nog steeds van uit dat eind 2015 het nieuwe gebouw kan worden betrokken. In het totale proces trekken OZG, gemeente Oldambt en provincie zoveel mogelijk gezamenlijk op.

Regio

CDA houdt mini symposium in Zuidbroek Het Rijnlands Model als oplossing voor de crisis?CDA - We ondervinden aan den lijve waartoe de vrije markt economie kan leiden. Als geld de enige maatstaf is en de aandeelhouder de baas, kunnen andere waarden als het milieu, werkplezier, solidariteit tussen bevolkingsgroepen, duurzaamheid van de onderneming, gemakkelijk in het geding komen. Volgens de critici van het vrije markt denken wordt de huidige crisis veroorzaakt door een eenzijdige focus op winst, door het kortetermijndenken die dat veroorzaakt en door de bonuscultuur en zelfverrijking aan de top. Maar, is dit ook daadwerkelijk het geval? En vormt het Rijnlands model, dat uitgaat van lange termijn denken, vertrouwen, samenwerking en solidariteit èn een actievere betrokkenheid van de overheid, daadwerkelijk dé oplossing voor de crisis? Of is daar meer voor nodig? Laat u informeren en discussieer mee tijdens het Provinciaal mini Symposium over het Rijnlands Model op 5 maart 2013 bij Hotel van der Valk te Zuidbroek.....en onderzoek of en op welke manier u kennis over dit model kunt toepassen bij het maken van toekomstplannen binnen uw gemeente, politieke partij, werkomgeving of misschien wel uw eigen thuissituatie!

Het symposium begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 staat de koffie klaar. Tijdens het symposium worden drie inleidingen verzorgd. De eerste inleiding wordt verzorgd door Drs. Hein Pieper, Dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel. Dr. Ing. Peter Breithaupt, directeur van Grunneger Power verzorgt de tweede inleiding. Nynke Hoogland van Stichting Buurtzorg Nederland bv. sluit af met een inleiding over ‘Samen zorgen voor goede zorg'. Uiteraard is er na de pauze voldoende gelegenheid om in discussie te gaan met elkaar én met de inleiders.

U bent van harte welkom!

Regio

OZG geeft ouders voorlichting over incontinentie bij kinderenINCONTINENTIE - Op dinsdag 5 maart (locatie Lucas) en woensdag 13 maart (locatie Delfzicht) organiseert de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) een informatiebijeenkomst over incontinentie bij kinderen. Beide bijeenkomsten vinden plaats in het personeelsrestaurant van de ziekenhuizen van 19.30 - 20.30 uur. Aan de avond zijn geen kosten verbonden.

De voorlichtingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor ouders van kinderen die kampen met incontinentie. Sinds 2011 heeft de Ommelander Ziekenhuis Groep een team dat kinderen met incontinentie behandelt. Dit team bestaat uit een kinderarts, twee kinderurotherapeuten, een pedagogisch medewerker, een kinderbekkentherapeut en een medisch psycholoog. Er worden kinderen tot 18 jaar behandeld met klachten van ongewild urineverlies overdag of 's nachts (bedplassen).

Tijdens de bijeenkomst geeft het behandelteam informatie over de mogelijke oorzaken en behandeling van urineverlies bij kinderen. Zij geven praktische adviezen die thuis direct kunnen worden toegepast.

Informatie en aanmelden
Voor vragen of aanmelding kunnen ouders een mail sturen naar l.weggemans@ozg.nl of bellen met de polikliniek Kindergeneeskunde: 088-0661000 en vragen naar toestel 8109.

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio