Regio

Waarschuwing blauwalg zwemplas Ruitershorn in MuntendamMUNTENDAM - De provincie Groningen waarschuwt voor blauwalg in zwemplas Ruitershorn in Muntendam. Er zijn borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. Bij een waarschuwing is een lage concentratie blauwalg in het water aangetroffen. Dit betekent een gering risico voor de volksgezondheid. Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten.

Kwaliteit zwemwater
De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers.

Hygiëne en veiligheid
De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid (zoals drijflijnen, afvalbakken en douches). Algemene informatie over zwemwaterlocaties is te vinden op www.provinciegroningen.nl. Onder het tabblad Loket en dan kaarten vindt u een overzicht van de zwemwaterlocaties in de provincie en de status van het water.

Meer informatie
Informatie over mogelijke gezondheidsklachten vindt u op de website van de GGD Groningen: www.ggdgroningen.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Informatie Centrum Gezondheid van de GGD (telefoonnummer 050 - 367 41 77 op werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur). Informatie over zwemwater is ook te vinden op www.ggdgroningen.nl, www.hunzeenaas.nl
en www.noorderzijlvest.nl.

Regio

Gemeente Pekela op zoek naar exposantenEXPOSANTEN GEZOCHT - De gemeente Pekela krijgt binnenkort een expositiewand in de hal van het gemeentehuis in Oude Pekela. Nu is de gemeente op zoek naar exposanten die zouden willen exposeren.

Bent u (amateur) kunstenaar, schildert of fotografeert u en wilt u graag exposeren? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, t. 0597 617555.

Regio

Week van de Smaak zoekt deelnemers!SMAAK - Van 28 september tot en met 6 oktober is het opnieuw de Week van de Smaak. Dit landelijke evenement wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van pure smaken en authentieke producten. Overal in het land en in onze provincie worden tijdens de Week van de Smaak acties en activiteiten georganiseerd zoals proeverijen, kookdemonstraties, streekproductenroutes, workshops, boerenmarkten en rondleidingen.

De Week van de Smaak zoekt deelnemers! Producenten, horecagelegenheden, cateraars, zorginstellingen en winkels kunnen meedoen door een smakelijke activiteit te organiseren en aan te melden op www.weekvandesmaak.nl. Deelname is gratis. Doet u mee?

Meer informatie over de Week van de Smaak vindt u op www.weekvandesmaak.nl. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Elles Bulder, regiocoördinator in de provincie Groningen via 0597-593464 of groningen@weekvandesmaak.nl.

Regio

Refaja krijgt predicaat TopZorg liesbreukSTADSKANAAL - Het Refaja ziekenhuis krijgt wederom van zorgverzekeraar Menzis het predicaat TopZorg voor de behandeling van liesbreuk. Het predicaat geldt tot en met 2014. Ook de fusiepartners van het Refaja (het Scheper Ziekenhuis in Emmen en het Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen) hebben dit TopZorg predicaat ontvangen.
Bij het toekennen van TopZorg neemt Menzis naast criteria voor medische kwaliteit vooral de wensen van de patiënt als uitgangspunt. Daarom is het voldoen aan de richtlijn ‘Behandeling van de liesbreuk' van de NVvH een belangrijk vereiste voor het verkrijgen van het TopZorg predicaat. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de wensen van de patiënt en vooraf afgestemd met vertegenwoordigers van de verenigingen van medisch specialisten en verpleegkundigen.
TopZorg liesbreuk
Voor patiënten met een liesbreuk is het van belang dat zij snel worden geholpen. Daarom beveelt de NVvH een dagbehandeling aan, met een laag complicatiepercentage en een goede bestrijding van pijn en misselijkheid. In een TopZorg ziekenhuis kunnen patiënten snel terecht in de one-stop-shop voor onderzoek en diagnostiek op één dag. De datum en het tijdstip van de ingreep worden direct ingepland. De operatie dient binnen vier weken na het eerste polibezoek plaats te vinden.

TopZorg ziekenhuis
Het predicaat TopZorg Liesbreuk is niet het eerste dat het Refaja ontvangt. Het ziekenhuis in Stadskanaal biedt ook Menzis TopZorg aan voor de behandeling van heupprotheses, darmkanker en prostaatkanker.

Meer informatie: http://www.menzis.nl

Regio

OZG opnieuw TopZorg ziekenhuis voor behandeling slaapapneu (OSAS)WINSCHOTEN/DELFZIJL - De Ommelander Ziekenhuis Groep kreeg van zorgverzekeraar Menzis opnieuw het TopZorg predicaat voor de behandeling van OSAS (slaapapneu). Het predicaat geldt tot en met 2014. Meer nog dan in voorgaande edities van TopZorg ligt de nadruk op de wensen en eisen die patiënten stellen aan de zorg die ze krijgen. Bij de toekenning van TopZorg OSAS is daarom nauw samengewerkt met de Apneu Vereniging. Ziekenhuizen die niet voldoende waardering van patiënten krijgen, komen niet in aanmerking voor TopZorg.

Wens van patiënt voorop
Bij het toekennen van TopZorg heeft Menzis naast criteria voor medische kwaliteit vooral de wensen van de patiënt als uitgangspunt genomen. Daarom is het voldoen aan de criteria van het onderzoeksrapport ‘De apneu keten in beeld' van de Apneu Vereniging, een belangrijk vereiste voor het verkrijgen van het TopZorg predicaat. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de wensen van de patiënt en vooraf afgestemd met vertegenwoordigers van de verenigingen van medisch specialisten en verpleegkundigen.

TopZorg slaapapneu (OSAS)
Een slechte nachtrust heeft een grote impact op een mens en zijn functioneren in het dagelijks leven. Daarom is het van groot belang dat de patiënt met slaapapneu niet alleen bij een zorgaanbieder terecht kan met voldoende ervaring, maar dat deze de patiënt ook goed begeleid. Zo vindt meer dan 90% van het slaaponderzoek thuis plaats; een vertrouwde omgeving in het eigen ritme van de patiënt. Daarnaast is er aandacht voor aanvullende behandelmogelijkheden zoals gewichtsreductie, overleg met de orthodontist en KNO- arts en begeleiding door een OSAS-verpleegkundige. Het grote verschil met andere ziekenhuizen is de één dag diagnostiek in de OZG en dus erg snelle start met behandeling. Er zal binnenkort gestart worden met het aanbieden van de topzorg OSAS met één dag diagnostiek voor de UMCG patiënten, in het kader van verdere samenwerking.

Menzis TopZorg
Ziekenhuizen die voldoen aan het onderzoeksrapport van de Apneu Vereniging zijn door Menzis uitgenodigd extra gegevens aan te leveren over onder meer toegangstijden, wachttijden, volume en de hoeveelheid slaaponderzoeken die thuis plaatsvinden. Ziekenhuizen die voldoen aan de extra wensen en eisen hebben het TopZorg predicaat gekregen. Het hebben van het TopZorg predicaat laat zien dat het ziekenhuis verder kijkt dan de behandeling en de mens centraal stelt door speciale aandacht te geven aan nazorg, omgeving van de patiënt en het geven van informatie. En voor de OZG in het bijzonder de snelheid van diagnose en behandelstelling.

Regio

Harm Cramer uit Oude Pekela Koninklijk onderscheiden
OUDE PEKELA - Zondag 30 juni leek het voor de 76 jarige organist Harm Cramer een 'gewone' kerkdienst te worden in Oude Pekela. Het Christelijk gemengd zangkoor Sursum Corda gaf een optreden, wat eigenlijk al speciaal was. Dat de aandacht van de aanwezige media er voor hem zou zijn was voor de heer Cramer, waar een stoel vrij voor was gehouden, een verrassing.

Ook het burgemeestersechtpaar was ter kerke gegaan, en uit handen van burgemeester Meindert Schollema kreeg Harm uit Oude Pekela een Koninklijke Onderscheiding opgespeld. Hij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Harm Cramer zette zich sinds 1955 in als vaste organist bij de Gereformeerde Kerk in Oude Pekela. Het was op zijn negentiende, wat erg jong was voor een organist. In december 1982 volgde de benoeming als enige en vaste organist in de Vrije Evangelische Gemeente, eveneens te Oude Pekela. In de 31 jaren zijn de keren dat Harm verzuimde op één hand te tellen. Traditie is dat Cramer elk jaar op Goede Vrijdag ook in een gezamenlijke dienst met de Protestantse gemeente het orgel bespeeld.

Harm Cramer was, samen met zijn broer Cobus, met het nemen van orgellessen hun muzikale loopbaan begonnen bij de heer Veldkamp, toenmalige organist in de Ned. Hervormde Kerk te Oude Pekela. Thuis werd op het op het harmonium en in de kerk op het kerkorgel geoefend. Na deze periode werden er lessen gevolgd bij de heer Venema in Veendam.

Nadat Harm zijn broer in 1955 naar Groningen vertrok was er in de Gereformeerde Kerk een plaats als organist vrijgekomen. En volgde Harm, nu 58 jaar geleden, zijn benoeming als vaste organist in de Gereformeerde Kerk. Harm had al enkele jaren als hulporganist gefungeerd en was blij met de benoeming.

De benoeming luidde als volgt:

Mijnheer,
De kerkeraad der Gereformeerde Kerk benoemt U bij dezen tot vaste organist en verzoekt U deze benoeming te willen aanvaarden.De diensten dient U als voorheen te regelen met de organist van Maurik en de hulporganist Plieger.


Bij uitvaarten van leden of vrienden van de gemeente is de heer Cramer altijd bereid zijn dagelijks werk neer te leggen om het orgel te bespelen. Voor het bespelen van de muziekstukken tijdens de diensten bereidt de heer Cramer zich thuis voor.

Het opspelden van het lintje, en het uitreiken van de bijhorende versierselen, vond plaats in de Vrije Evangelische Kerk.


Voor meer foto's, zie ons fotoalbum


Regio

Kansen om Groningers meer te betrekken bij de natuurPROVINCIE GRONINGEN - Groningers geven het belang van natuur een 8,5. Zij vinden natuur en landschap belangrijk voor de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 40% van de inwoners zou een actieve bijdrage willen leveren. Dit blijkt uit een onderzoek naar natuurbeleving onder 800 Groningers.

De Groninger natuur onderscheidt zich van andere provincies door rust, ruimte en weidsheid, zo vinden de Groningers. Zij vinden dat de beleidsmakers vooral aandacht moeten besteden aan het herstellen van dit typisch Groninger landschap.
Een derde van de respondenten is lid van een natuurorganisatie. Men voelt zich vooral verbonden met de natuur in de eigen buurt. Dorpelingen maken wat vaker gebruik van de natuur dan stedelingen. Zo vragen bewoners van het Hogeland vooral aandacht voor Nationaal Park Lauwersmeer, Oost-Groningers voor toegankelijkheid en de Stadjers vinden fietsen en de Wadden belangrijk.

Meer vrijwilligers
Gedeputeerde Staghouwer: "Nu al zetten veel vrijwilligers zich in voor de natuur. Uit het onderzoek blijkt dat er kansen liggen om meer Groningers een actieve rol te geven in het beheren en beleven van onze natuur. Samen met de natuurorganisaties, IVN en agrarisch natuurverenigingen wil ik kijken hoe we deze mensen kunnen bereiken."

Een op de zeven Groningers zegt de afgelopen drie jaar actief betrokken te zijn geweest bij de natuur. Dit zijn met name plattelanders. 4 op de 10 Groningers is nog niet actief en is wel bereid een actieve bijdrage te leveren. Onbekendheid met mogelijkheden is de belangrijkste reden waarom zij nog niet actief zijn. Bij ouderen is vooral toezicht houden in de natuur populair, jongeren werken het liefst mee aan onderhoud. Volgens de respondenten kunnen meer mensen gemobiliseerd worden wanneer bijvoorbeeld een boswachter of agrarisch natuurverenging dit werk regisseert of faciliteert. Daarnaast geldt ‘jong geleerd, oud gedaan'. Educatie op scholen vinden de deelnemers aan het onderzoek belangrijk. Ook natuurorganisaties moeten een nog actievere rol spelen om kinderen meer in aanraking te laten komen met de natuur.

Over het onderzoek
De provincie Groningen heeft onderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau Aha! om meer zicht te krijgen op hoe Groningers natuur en landschap beleven en gebruiken. Wat verstaan zij onder natuur en hoe willen zij betrokken zijn bij het ontwikkelen en beheren van natuur? Een representatieve groep van 400 Groningers heeft een digitale enquête ingevuld met vragen over beleving van natuur en betrokkenheid bij natuur en landschap. Parallel hieraan konden alle Groningers zich uitspreken aan de hand van een aantal stellingen op internet. 430 inwoners deden hieraan mee, waaronder leden, vrijwilligers en donateurs van natuur- en landbouworganisaties.

Regio

Verkeershinder op de N7 Ring GroningenN7 RING GRONINGEN - Rijkswaterstaat voert van dinsdag 25 juni 22.00 uur tot woensdag 26 juni 05.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit aan de N7 Ring Groningen. In verband met de werkzaamheden is de N7 afgesloten van afrit Ring Groningen (nr. 36) tot oprit Stadspark (nr. 36a) voor verkeer vanuit Hoogezand richting Drachten. Het verkeer wordt met behulp van gele borden omgeleid via de Laan van 1940 - 1945 en de oprit Stadspark (nr. 36a).

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd.

Weersgevoelige werkzaamheden
Afhankelijk van de weersomstandigheden en het verloop van de werkzaamheden kunnen de werkzaamheden korter of langer duren of worden verschoven naar een ander tijdstip.

Regulier onderhoud
Het betreft regulier onderhoud dat het wegennet periodiek nodig heeft, zoals asfaltering, markering, onderhoud aan de vangrail en bewegwijzering. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Regio

Provincie gaat verbinding tussen Groningen en Leer nog verder verbeterenGRONINGEN / LEER - De provincie Groningen gaat de verbinding tussen Groningen en Leer nog verder verbeteren. Eind vorig jaar werd het aantal treinen tussen Groningen en Leer uitgebreid. Tegelijkertijd startte een marketingcampagne om de treinverbinding meer onder de aandacht te brengen. In de toekomst moet er tussen Groningen en Leer een sneltrein gaan rijden. Op de langere termijn moet het mogelijk worden om binnen anderhalf uur van Groningen naar Bremen te reizen.

Vanaf 9 december 2012 rijdt er dagelijks elk uur een trein tussen Groningen en Leer. Door de week en op zaterdag rijden er vijftien treinen per dag. Eerder waren dat er acht. Op zondag rijden acht treinen per dag in plaats van zeven. Een treinrit van Groningen naar Leer duurt ruim een uur. Door de uurverbinding kunnen reizigers beter overstappen op een trein naar andere bestemmingen in Duitsland. Ook de overstap richting Groningen is hierdoor verbeterd.

Wiederline
Eind 2012 startte de marketingcampagne voor de treinverbinding tussen Goningen en Leer. Het traject kreeg een eigen naam, Wiederline, met een eigen logo en een eigen website. Hierdoor moet de spoorlijn bekender worden onder het publiek en meer reizigers trekken.

Reizigers
Uit onderzoek blijkt dat de uitbreiding in de dienstregeling naar Leer in een behoefte voorziet. In de eerste maanden van dit jaar is het aantal reizigers dat in Leer in- en uitstapt duidelijk toegenomen. In januari en februari stapten er door de week gemiddeld 50 mensen meer uit in Leer dan vorig jaar in deze maanden. (In 2012 142, nu 195.) In maart steeg het aantal uitstappers in Leer met bijna 80 personen. (2012: 163; 2013: 240.)

Regio

Stem op de Groninger Held van de Smaak!REGIO - Op vrijdag 28 juni vindt de provinciale verkiezing van de Held van de Smaak vindt plaats bij de SVO-locatie te Groningen, van 9 tot 12 uur. Deze verkiezing gaat vooraf aan de Week van de Smaak (28 september t/m 6 oktober) en draait dit jaar om het thema ‘ambachtelijke worst en vleeswaren'. Maar liefst negen Groningse kandidaten zijn dit jaar aangemeld.

Op www.ellesbulder.nl/heldvandesmaak vindt u meer informatie over de kandidaten en kunt u uw favoriete held naar de publieksprijs stemmen. Er kan worden gestemd tot en met 26 juni. Daarnaast zal een deskundige jury de kandidaten beoordelen op ambachtelijkheid, streekgebondenheid en duurzaamheid en bekijken in hoeverre ze een voorbeeldfunctie in de sector vervullen. De winnende Held gaat door naar de landelijke finale die plaatsvindt tijdens de opening van de Week van de Smaak.

Informatie over de verkiezing van de Held van de Smaak en over de Week van de Smaak kan worden verkregen bij de Regiocoördinator van de provincie Groningen, Elles Bulder via 0597-593464 of groningen@weekvandesmaak.nl.

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio