Nieuws

Veendammer Wind 5 november 2011 
Jan van der Laan bij Radio Parkstad

Columnist Jan van der Laan laat wekelijks op Parkstadveendam.nl, zijn licht schijnen over het wel en wee van Parkstad Veendam. Tevens kunt u zijn column iedere zaterdag beluisteren bij Radio Parkstad om 12:02 uur.


Maandag aanstaande komt de gemeenteraad van Veendam bijeen. Het belangrijkste agendapunt is het vaststellen van de gemeentebegroting voor het jaar 2012. Dat wordt bepaald geen zacht eitje, want er moet zo hier en daar fors worden bezuinigd.

Deze bezuinigingen zijn noodzakelijk, omdat de gemeente minder geld ontvangt uit het gemeentefonds als gevolg van het in Nederland gevoerde centraal beleid. Bovendien worden er taken overgeheveld van de centrale overheid naar de gemeentes en dat gaat gepaard met het overhevelen van minder geld dan waarvoor de centrale overheid het uitvoerde.

Voor het jaar 2012 vallen de problemen nog wel mee, maar de doorwerking in de daarna volgende jaren is zodanig, dat er dan wel erg grote problemen zouden kunnen ontstaan.

Het is gebruikelijk om bij bezuinigingen te bekijken in hoeverre verhoging van de lokale belastingen bij kan dragen aan oplossingen en dat zal ook in de nu te behandelen begroting aan de orde komen, zij het dat de door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde verhoging ervan niet extreem lijkt.

Het is in dit verband overigens wel goed om even te wijzen op het feit, dat in Oost-Groningen in onze gemeente de plaatselijke belastingen bijna het laagst zijn. Alleen de gemeente Stadskanaal is ongeveer € 30.-- per jaar goedkoper, maar de overige gemeentes scoren gemiddeld ruim € 90.-- per jaar hoger.
Het zal maandag in elk geval een levendige vergadering worden waarbij er van kan worden uitgegaan, dat het op een aantal punten tot stevige confrontaties zou kunnen komen tussen de fracties. Graag spreek ik de wens uit, dat veel inwoners van onze gemeente vanaf de publieke tribune deze vergadering zullen volgen.

Waar naar alle waarschijnlijkheid niet over zal worden gesproken is de nieuwbouw van Compaen, omdat dit een zaak is, waar de gemeente alleen maar zijdelings bij is betrokken.

Toch is er rondom dit gebouw, dat de volgende week officieel zal worden geopend door de commissaris van de koningin Max van de Berg, nogal wat discussie ontstaan. Die discussie gaat dan niet over het deel waar de kantoren zijn gevestigd en zeker ook niet over het deel waar het jongerenwerk nu is gehuisvest. Daarover klinken er alleen maar positieve geluiden van de zijde van de gebruikers en dat is uiteraard een goede zaak.

Erg veel activiteiten voor ouderen vonden plaats in het Jacob Bruggemacentrum dat eigendom is van Compaen. De bedoeling was dat deze activiteiten ook in het nieuw gebouw zouden gaan plaatsvinden en daarom is er voorafgaande aan de bouw ervan vrij regelmatig overleg geweest tussen Compaen en een vertegenwoordiging van die gebruikers.

Uit dit overleg is bij de gebruikers de indruk ontstaan, dat zij in het nieuwe gebouw vergelijkbare mogelijkheden zouden krijgen en dat nu is blijkbaar niet gerealiseerd. Dit heeft tot gevolg dat een deel van de activiteiten, die in het Jacob Bruggemacentrum plaatsvonden nu bij voorbeeld in de Sorgvliethal of bij een dansschool worden gehouden.

Dit zou een tijdelijke kwestie zijn en de meerkosten ervan zijn vooralsnog voor Compaen, welke instelling alsnog zal zorgen voor een definitieve oplossing.

Het is begrijpelijk, dat vooral bij deze groepen - veelal ouderen - niet veel tevredenheid over de nieuwe situatie aanwezig is. En het lijkt verder toch onbevredigend, dat de communicatie met deze groepen niet op een betere wijze heeft plaatsgevonden.

Het is te hopen, dat het alsnog lukt om de ontevredenheid, die is ontstaan weg te nemen en oplossingen te vinden, die voor de gebruikers bevredigend zijn en die niet leiden tot hogere lasten voor hen of voor hun verenigingen.

Met de inhoud van deze column is opnieuw aangetoond, dat het in sommige gevallen veel inspanning vraagt om ervoor te zorgen, dat het leven in Parkstad Veendam goed blijft!!