Nieuws

Veendammer Wind 1 oktober 2011
Jan van der Laan bij Radio Parkstad

Columnist Jan van der Laan laat wekelijks op Parkstadveendam.nl, zijn licht schijnen over het wel en wee van Parkstad Veendam. Tevens kunt u zijn column iedere zaterdag beluisteren bij Radio Parkstad om 12:02 uur.


De maandag jongstleden gehouden vergadering van de gemeenteraad heeft te weinig stof doen opwaaien om er in mijn column van vandaag aandacht aan te besteden. Bovendien is er alle aanleiding om een ander onderwerp bij de kop te nemen . Dat betreft de economische ont-wikkeling in en rond de gemeente Veendam.

De werkgelegenheid, een onderwerp dat nauw samen-hangt met de economische situatie, is bij ons zeker niet slecht. Op een inwoneraantal van ongeveer 29000 zijn er 14000 arbeidsplaatsen. Uiteraard worden die niet alleen door inwoners van onze gemeente ingenomen, zoals ook veel Veendammers buiten onze gemeente werken.

Het spreekt echter vanzelf, dat uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen door versterking in de economie altijd welkom is en wat dat betreft zou op dit moment de vlag uit kunnen. Deze week is namelijk aangekondigd, dat er in onze gemeente een energiepark gaat komen waarin een tweetal samenwerkende bedrijven een grote vergis-tingsinstalatie gaan bouwen.

Deze installatie is in staat om 9000 huishoudens van energie (gas en stroom) te kunnen voorzien en dat zou dan betekenen praktisch alle woningen in onze woon-plaats.

Het gaat om een investering van 12 tot 15 miljoen euro die plaats zal vinden op het terrein waar vroeger de fa-briek DWM stond.

Het aantal arbeidsplaatsen, dat door dit nieuw bedrijf wordt opgeleverd zal niet bijzonder hoog zijn, maar het geeft wel een verbreding van het arbeidsaanbod in dit gebied en dat kan voor de toekomst heel erg belangrijk zijn.

Als je wat verder in de tijd terugkijkt, dan kunnen wij constateren, dat er geleidelijk aan toch sprake is van uit-breiding van het aantal bedrijven en van de werkgele-genheid.

Indien wij er dan ook nog eens van uit mogen gaan, dat de herstelde treinverbinding met Groningen en de aan-staande verdubbeling van de N33 ook een positieve uit-werking hebben op de economische bedrijvigheid, dan zitten wij in een ontwikkeling, die ook een positieve uit-werking zal kunnen hebben op het woon- en leefklimaat in Veendam en omgeving.

Om die uitwerking in de praktijk ook gestalte te geven zal het noodzakelijk zijn, dat het bestuur van onze gemeente zich volop zal moeten inzetten en dat betekent dat er veel creativiteit en durf wordt getoond.

Het is natuurlijk wel te hopen, dat er op financieel terrein voldoende ruimte is of gaat komen om datgene te doen wat nodig wordt geacht. Daarbij zijn zij sterk afhankelijk van een centrale overheid, die deze noodzaak inziet.

Samenvattend kan dus worden gesteld, dat er zich - zoals nu valt te verwachten - bijzonder goede kansen voor gaan doen om ervoor te zorgen, dat Parkstad Veendam in de nabije toekomst een plaats is waar het niet alleen goed werken is, maar waar ook het wonen en leven van goede kwaliteit is en blijft!!