Nieuws

Veendammer Wind 26 november 2011 
Jan van der Laan bij Radio Parkstad

Columnist Jan van der Laan laat wekelijks op Parkstadveendam.nl, zijn licht schijnen over het wel en wee van Parkstad Veendam. Tevens kunt u zijn column iedere zaterdag beluisteren bij Radio Parkstad om 12:02 uur.


Het is mijn gewoonte om mijn wekelijkse column in te vullen vanuit zaken, die naar mijn mening te maken hebben met ge-meentelijke politiek en die ik nuttig vind om te gebruiken.

Ondanks het feit, dat de bespreking van de gemeentebegroting 2012 nog maar kort achter ons ligt is er van daaruit vrij weinig voor dit doel geschikt materiaal te voorschijn gekomen.

Nu ik dus eigenlijk amper gemeentepolitieke zaken heb voor mijn column lijkt het mij een goede zaak om de raakvlakken tussen de gemeentepolitiek en de landelijke politiek onder de aandacht te brengen, omdat dit de komende tijd en zeker ook het komend jaar wel eens heel belangrijk zou kunnen worden.

De regering heeft het voornemen om aanzienlijke bezuinigingen door te voeren. Voor een deel is zij met de uitvoering daarvan al bezig, maar een erg groot deel van die omvangrijke bezuinigingen zijn doorgeschoven naar terreinen, die onder het gemeentelijk beleid vallen of hebben betrekking op zaken, die naar de gemeenten zijn of worden doorgeschoven

Dat geldt bijvoorbeeld voor het gehele veld van werkeloosheid, bijstand en reïntegratie van werklozen in de arbeidsmarkt. Dus ook voor jonggehandicapten en voor de sociale werkplaatsen.

Er is al wel zicht op de consequenties van dat beleid, maar pas in de gemeentebegrotingen voor 2013 en de jaren daarna zal de uitvoering geheel bij de gemeenten liggen en zullen de gemeenteraden voor het inpassen in de begroting moeten zorgen.

Voor velen zal het bewerken van dit onbekend terrein een enorm moeilijke zaak worden en het zal er bovendien voor zorgen, dat er heel aparte situaties binnen sommige politieke groeperingen zullen gaan ontstaan.

Fracties van politieke partijen, die ook in het parlement verte-genwoordigd zijn, zullen veelal een gelijk standpunt innemen als die kamerfracties en er zal dus niet veel onderlinge discussie in die fracties plaatsvinden over de grote lijnen.

Het lijkt mij echter niet onwaarschijnlijk, dat in de fractie van Gemeentebelangen een geheel andere situatie aanwezig is. Of dat invloed gaat uitoefenen op de besluitvorming in de gemeenteraad zullen wij uiteraard moeten afwachten.

Er zal echter binnenkort zeker weer alle gelegenheid zijn om met puur Veendammer zaken aan de slag te gaan. Er komt namelijk een kredietaanvraag in de gemeenteraad in verband met de aanschaf van nieuwe minicontainers voor het inzamelen van het huis- tuin en keukenafval.

Bij die aanvraag komen ook allerlei zaken aan de orde, die be-trekking hebben op gezinssamenstelling, grootte van de tuin en dergelijke. Die discussie raakt dan vooral het aspect schoon en dus mooi Parkstad Veendam!