Nieuws

Veendammer Wind 29 oktober 2011 
Jan van der Laan bij Radio Parkstad

Columnist Jan van der Laan laat wekelijks op Parkstadveendam.nl, zijn licht schijnen over het wel en wee van Parkstad Veendam. Tevens kunt u zijn column iedere zaterdag beluisteren bij Radio Parkstad om 12:02 uur.


Er is nog steeds sprake van een windarme periode in onze gemeente waardoor het niet eenvoudig is om een column samen te stellen. De behandeling van de gemeentebegroting 2012, die op 7 november a.s. door de gemeenteraad moet worden vastgesteld, wordt nog steeds op allerlei plaatsen voorbereid, maar die voorbereiding voltrekt zich in alle stilte.

Het is ook bepaald geen kleinigheid wat er aan de orde komt. De pri-mitieve begroting heeft een tekort van 1,1 miljoen euro, maar door beleidsmatige aanpassingen resteert nog een bedrag van 800.000 euro en daarvoor moet dus dekking worden gevonden.

De in dit soort gevallen gebruikelijke verhoging van de gemeentelijke heffingen en van de Onroerend Zaak Belasting is bij lange na niet voldoende zodat het college van burgemeester en wethouders gedwongen is om ook veel andere voorstellen te doen. Tijdens de genoemde raadsvergadering zal moeten blijken of en hoe de verschillende fracties op deze voorstellen reageren.

Er is in elk geval nieuws te melden over Borgerswold. Er worden mo-menteel voorbereidingen getroffen om de in de laatste jaren steeds weer optredende blauw-alg overlast in de waterplassen van dit recreatiegebied drastisch aan te pakken.

Dit gaat gebeuren door de plassen op een aantal plaatsen dieper te maken, waardoor er waterstromen gaan ontstaan. Verder wordt er aan de kanten riet geplant. Deze maatregelen schijnen bijzonder goed te zijn voor de bestrijding van de blauw-alg.

Het is te hopen dat de te nemen maatregelen inderdaad leiden tot wa-terpartijen, die zodanig van kwaliteit zijn, dat er gedurende de hele zomer watersport mogelijk is.

Het onderhouden van de natuur in onze gemeente is natuurlijk een zaak die erg veel aandacht vraagt, want wij hebben nu eenmaal te maken met erg veel water in vijvers en plassen en ook met veel groen, waarbij vooral bomen in de aandacht staan. Er daar hebben wij er nogal wat van.

In parkstad Veendam staan maar liefst 22.500 bomen. Zij worden regelmatig onderzocht op hun gezondheidstoestand, wat natuurlijk noodzakelijk is, omdat de gemeente niet het risico kan lopen dat er bij een harde wind of storm bomen omvallen met de daaraan veerbonden risico,s voor mensen en goederen.

Uit de laatste gegevens is gebleken, dat er 80 bomen in een zodanig slechte staat verkeren, dat het noodzakelijk is om ze te kappen. Dat kappen zal nu wel gauw gaan gebeuren, want er moest uiteraard mee gewacht worden tot het moment, dat de in die bomen aanwezige nesten verlaten zijn.

Het groenonderhoud en het onderhoud van de vijvers en de andere waterpartijen spreek uiteraard veel inwoners van onze gemeente sterk aan, omdat zij er haast allemaal met hun neus bovenop zitten en het om een onderwerp gaat, waar vrijwel iedereen meer of mindere verstand van heefrt.

De beide bedrijven, die in de markt zijn om het windmolenpark te gaan bouwen en te gaan exploiteren doen op het ogenblik pogingen om het publiek duidelijk te maken dat het om en goede zaak gaat, namelijk om schone energie.

Dat is natuurlijk wel juist, maar zoals ik in mijn vorige column al heb aangegeven betekent het bouwen van zo'n park langs de N33 en in de nabijheid van het dichtsbevolkte deel van Oost-Groningen ook, dat de aantasting van het leefmilieu van bijzonder veel mensen daardoor zo fors wordt aangetast, dat dit eigenlijk een onacceptabele zaak is.

Wij kunnen ervan uitgaan, dat deze kwestie in de komende periode heel vaak aan de orde gaat komen en uitvoerig zal worden belicht zeker ook in mijn column waarin toch altijd sterk de aandacht wordt gevraagd voor de handhaving van het goede leven en wonen in Parkstad Veendam!!