Nieuws

Veendammer Wind 17 september 2011
Jan van der Laan bij Radio Parkstad

Columnist Jan van der Laan laat wekelijks op Parkstadveendam.nl, zijn licht schijnen over het wel en wee van Parkstad Veendam. Tevens kunt u zijn column iedere zaterdag beluisteren bij Radio Parkstad om 12:02 uur.


De gemeente Veendam heeft deze week in elk geval een beetje ge-schiedenis geschreven. Er is niet alleen een grote overdekte busstation in gebruik genomen, maar daarmee is ook een Openbaar Vervoers-knooppunt in gebruik genomen, waarvan er in ons land maar bijzonder weinig op deze wijze zijn ingericht.

Er is echter iets anders aan de orde geweest dat naar mijn mening
bijzonder weinig aandacht in de pers heeft gekregen, maar toch wel heel bijzonder is. In de vergadering van de raadscommissie Bestuur, Economie en Middelen, die deze week is gehouden was een kwestie aan de orde met betrekking tot de automatisering in het gemeentelijk apparaat.

Bij dat automatiseringsproject is het lid B. Schmaal beroepshalve zeer nauw betrokken. Voor de fractie van Groen Links was dat aanleiding om het standpunt in te nemen, dat bij de behandeling van dit punt
Schmaal niet de rol zou kunnen spelen, die hij normaal speelt bij de behandeling van punten die op de agenda staan. Zou hij dit wel doen, dan was er sprake van belangenverstrengeling en dit was voor Groen Links niet acceptabel.

Doordat Schmaal na het bekend maken van dat standpunt de vergade-ring verliet is er op deze zaak geen verdere discussie gevoerd en dat acht ik toch wel betreurenswaardig.

Zou de opvatting van Groen Links namelijk op brede wijze door de gemeenteraad worden onderschreven, dan zou dat geleid hebben tot een bijzonder vreemde situatie. Dan zou namelijk om consequent te zijn voor elk raadslid moeten worden vastgesteld, met welke zaak stichting op problematiek hij of zij op de een of andere wijze verbin-ding heeft.

Zo goed als namelijk een beroepshalve bestaande verbinding zou lei-den tot het uitsluiten van raadsleden voor de behandeling van bepaalde zaken, zou dit ook moeten gelden voor andere verbindingen als bij-voorbeeld een bestuurslidmaatschap, een belangrijke vrijwilligerstaak of iets dergelijks.

Maar dan is de volgende vraag of de betrokkenen dan wel in hun frac-tie over de kwestie mee zouden mogen praten. Het antwoord op die vraag kan alleen maar "ja"zijn.

Betrokkenen zouden dus wel mee kunnen praten buiten de vergadering om , maar tijdens de vergadering zou het standpunt van de fractie of misschien zelfs wel die van de betrokkene zelf door een ander moeten worden vertolkt.

Ik kan geen andere conclusie trekken, dan dat een dergelijke andere werkwijze - nog los van het feit of raadsleden op deze wijze van een vergadering zouden kunnen worden uitgesloten - maatschappelijk on-aanvaardbaar is. Het zou gekozen leden belemmeren om te functione-ren zoals dat naar mijn mening te doen gebruikelijk is, maar het zou bovendien betekenen, dat bij de behandeling van sommige punten kleine fracties, van 1 of 2 leden geen kans zouden krijgen om het woord te voeren.

Natuurlijk is het een zuivere zaak, als een raadslid, die in materiële bij-zonder nauw bij een aan de orde zijnde kwestie betrokken is, zich erg op de vlakte houdt en zo mogelijk een collega het woord laat voeren. Maar volgens mij is dit toch wel de meest verstrekkend wijze van werken.

Ik kan mij voorstellen, dat niet elke toehoorder de vandaag door mij besproken kwestie even interessant vindt, maar ik acht het toch nood-zakelijk om eraan bij te dragen ook dit soort zaken in Parkstad Veen-dam op goede wijze te laten verlopen.