Kabelkrant Veendam


Kabelkrant Veendam
De kabelkrant kunt u ook bekijken bij de SKV op de TV kanaal 996 en op de analoog kanaal 66

App
Of download de gratis app voor de mobiele telefoon in de Play Store (Android).

play_prism_hlock_2x_resize.png


Advertentie
Nieuws, Vrijwilligers

Vrijwilligers gezocht
Laat niemand in eenzaamheid sterven210617 advertentie VPTZ vrijwilligers gezocht.png

Met Jacqueline Tijhaar namens de netwerken palliatieve zorg Groningen Inge Bruinsma namens VPTZ Welstad Stadskanaal/ Westerwolde Guus Hofman, huisarts en voorzitter Vrijwillige Palliatieve en Terminale Zorg Oost-Groningen

Naar aanleiding van het samengaan van de Stichtingen voor palliatieve zorg in Zuid- en Oost Groningen zijn wij in gesprek gegaan met de bovenstaande bestuurders. Door dit samengaan kan er nog efficiënter worden gewerkt in het gebied van Veendam – Stadskanaal - Westerwolde -Ter Apel  tot Oldambt. Bestuurlijk valt het daarna onder de VPTZ Oost-Groningen.
 
Terminale zorg
Sterven hoort - net als geboren worden - bij het leven. Dat is gemakkelijk gezegd, maar wanneer u zelf of uw dierbare te horen heeft gekregen dat het einde nabij is, valt dat zwaar. 
Daarom vroegen wij aan Jacqueline wat is Palliatieve Terminale Zorg precies.
Palliatieve zorg is erop gericht om de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Terminale zorg is de zorg in de laatste levensfase. In het laatste stuk van je leven kun je palliatieve terminale zorg krijgen. Een team van zorgverleners probeert ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk lijdt en je leven goed kunt afronden. Dat gebeurt in samenspraak met jou en je naasten.
Breng je deze laatste fase thuis door, dan kun je naast een team van zorgverleners ook hulp krijgen van een vrijwilliger van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).
De hulp die verleend wordt is veelal van praktische aard. Vaak is het belangrijkste om er gewoon “te zijn” voor de cliënt en diens naaste.
Een luisterend oor, praten over alledaagse dingen en indien gewenst over sterven en dood.
De inzet van de vrijwilligers is aanvullend op wat familieleden, vrienden en buren doen.
De vrijwilligers hebben tijd en zijn aanwezig zodat de mantelzorger(s) rust kunnen nemen.

Uitbreiding werkgebied
Guus legt uit dat de VPTZ in Veendam in januari 2006 werd opgericht als VPTZ Veendam. Door een groeiend aantal aanvragen voor zorg en een gebiedsuitbreiding naar de Oldambt bestaat de stichting nu uit ruim vijftig vrijwilligers en vier coördinatoren. Vanaf dat moment gaan we verder onder de naam VPTZ Oost-Groningen. 
Nu het gebied nog eens is uitgebreid met de regio Stadskanaal en Westerwolde kan die naam blijven bestaan maar is het zeker gewenst ook het aantal vrijwilligers uit te breiden. Hiervoor starten we in september weer een nieuwe cursus die bestaat uit acht dagdelen en wordt gegeven door verschillende gastdocenten. 

Cursus
De cursus is speciaal gericht op de sociale en emotionele aspecten van de zorg voor palliatieve terminale patiënten. De laatste cursus is net afgerond waardoor er vanaf eind juni bijna zestig vrijwilligers inzetbaar zijn. Dat is nog niet genoeg. Er moet zeker nog een uitbreiding komen en daar gaan we actief voor werven. 
De Vrijwilligers van de Stichting VPTZ Oost-Groningen zijn zeer gemotiveerd. Zelfontplooiing, het benutten van eigen ervaringen of iets willen betekenen voor mensen die bezig zijn afscheid te nemen van het leven, zijn vaak de belangrijkste redenen om vrijwilliger te worden. Vrijwilligers zijn verplicht een cursus te volgen voordat zij worden ingezet. De vrijwilligers worden niet betaald, slechts de gemaakte onkosten worden vergoed. 

Inge vult nog aan dat de uiteindelijke standplaats Veendam is van waaruit alles centraal geregeld kan worden. Daarnaast is er een werkplek bij een van de Welstad locaties in Stadskanaal. Daar kunnen eventuele cliëntgesprekken en korte vergaderingen plaatsvinden. Daarmee kan ook het huidig telefoonnummer  0598 698 139 blijven bestaan. Voor nadere informatie is ook het 06 104 48 298 mobiele nummer beschikbaar en de website www.vptzoostgroningen.nl
 

Nieuws

Wildervank Vooruit opgeheven
Wildervanck-Wildervank neemt archief en taken overIMG_0230.JPG

Na een bestaan van bijna 70 jaar heeft de dorpsvereniging Wildervank Vooruit zichzelf opgeheven. Door de terugloop van activiteiten, vergrijzing en het ontbreken van gegadigden voor een nieuw bestuur, hebben de bestuursleden Henk Molema, Willem Oldenziel en Jan Siefkes dit besluit moeten nemen.

Het bestuur had vervolgens contact opgenomen met de Stichting Wildervanck-Wildervank. “De beide besturen zijn overeen gekomen om het archief en alle bescheiden onder te brengen bij Stichting Wildervanck-Wildervank”, verteld voorzitter Henk Robben van laatstgenoemde stichting.

Ook het onderhoud van de plaatselijke standbeelden van Adriaan Geerts Wildervanck en de scheepsjoager bij Bareveld is overgedragen. Adriaan Geerts Wildervanck was als vervener de grondlegger van Wildervank en Veendam.

IMG_0275.jpg
Wethouder Harm Huisman, Nico Sweerts-de Jong en oprichter Flip Stevens van Wildervank Vooruit in de huid van de stichter van Wildervank en Veendam Adriaan Geerts Wildervanck tijdens het 325-jarig bestaan van Wildervank

Wildervank Vooruit werd op 26 maart 1952 op initiatief van Flip Stevens (eigenaar gelijknamige  manufacturenzaak) opgericht door plaatselijke middenstanders en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel. MR. J. Engelhard, notaris te Wildervank, had bij volmacht de acte getekend. Oud-bestuurslid en oud-scheidsrechter Klaas Smalbil is met 92 jaar de oudste.

Wildervank Vooruit was een bloeiende en vooruitstrevende vereniging, die ten doel had de ontwikkeling van Wildervank op economisch, cultureel en sociaal gebied te bevorderen. Bevordering van de bloei van de plaatselijke handels- en ambachtslieden hoorde hier ook bij.

IMG_0243.JPG

De dorpsvereniging was ook actief met het organiseren van kunst, sport- en spelevenementen. Bovendien werden in de muziekkoepel zomeravondconcerten gehouden. De muziekkoepel staat er nog steeds, maar wordt als zodanig al lang niet meer gebruikt. Rondom de koepel vond ook de jaarmarkt en het Scheepsjoagers-festival plaats.

Het overgebleven banksaldo van Wildervank Vooruit is eveneens overgedragen aan Stichting Wildervanck-Wildervank ten behoeve van het onderhoud van beide genoemde standbeelden. En voor eventuele dorpsactiviteiten, de dodenherdenking op 4 mei en eventueel het organiseren van het 375 jarig bestaan van Wildervank, en/of overige dorpsactiviteiten.

Het archief en andere bescheiden, zoals de boeken "oud nieuws" en "minder oud nieuws" over oud Wildervank en het fotoarchief, ligt inmiddels opgeslagen in een apart aangeschafte archiefkast. Voor belangstellenden ligt het voor een ieder ter inzage.

IMG_0273.jpg

Nieuws

Schadeafhandeling zoutwinning
nu ook naar Commissie MijnbouwschadeDJI_0012.jpg

Vanaf 1 november 2021 kunnen woningeigenaren en kleine bedrijven die mogelijk schade hebben door bodembeweging als gevolg van zoutwinning, een melding doen bij de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade.

De Commissie Mijnbouwschade neemt de bewijslast over van de melder. Dat betekent dat zij de oorzaak en omvang van de schade onderzoekt. Als de Commissie concludeert dat de schade veroorzaakt is door bodembeweging als gevolg van zoutwinning, dan moet het verantwoordelijke zoutbedrijf binnen twee maanden de schade vergoeden. Het advies van de Commissie Mijnbouwschade is gratis voor woningeigenaren en kleine bedrijven.

Afhandeling van schades vóór 1 november 2021
Heeft u op dit moment mogelijk schade door bodembeweging als gevolg van zoutwinning? Dan kunt u dit tot inwerkingtreding van de nieuwe schaderegeling rechtstreeks melden bij het zoutbedrijf.

Nieuws

Gemeente Veendam sluit 2020 af met positief resultaatGemeentehuis  Veendam avond 1080P.JPG

De Jaarstukken laten zien dat de gemeente Veendam het jaar 2020 afsluit met een positief resultaat van € 3.038.000,-. Dit is vooral dankzij incidentele meevallers. De Jaarstukken 2020 worden op maandag 5 juli 2021 behandeld in de gemeenteraad.

Uitgevoerde ambities
Het college heeft zich ingezet om de ambities voor 2020 zoveel mogelijk uit te voeren. Er is veel geïnvesteerd. Samen met maatschappelijke partners is ingezet op het zo goed mogelijk uitvoeren van de taken in het Sociaal Domein en het uitvoeren van een aantal grote projecten. Zo is de gemeente Veendam overgegaan naar meerdere aanbieders voor kinderopvang met een Peuteraanbod met voorschoolse educatie. Op verzoek van de ondernemers in het centrum is de reclamebelasting omgezet naar een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in het centrum van Veendam. De leegstandsverordening is ingezet om in gesprek te komen met eigenaren van leegstaande panden. Samen met de stimuleringsregeling is het een middel om te investeren in het centrum van Veendam. De sportvloer en de tribune in de Wildervanckhal zijn tijdens de zomer van 2020 vervangen en de ontwikkeling van het Leer- en sportpark is in volle gang. In Veendam Noord-West is er gestart met opstellen van een Wijkontwikkelplan NoordWest.

Positief resultaat
Wethouder Henk Jan Schmaal: “Het is goed dat we 2020 hebben afgesloten met een positief resultaat, maar dat is vooral te danken aan een aantal incidentele meevallers. Nog steeds baren de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, waarvan het te kort verder is opgelopen naar 3,6 miljoen, ons zorgen. De taken kunnen niet worden uitgevoerd met de middelen die het rijk daarvoor beschikbaar stelt. Er is nog steeds  sprake van een fors tekort in het sociaal domein. Hierdoor hebben wij andere dingen niet kunnen doen. Uiteindelijk gaat deze rijks bezuiniging ten koste van andere wensen van de gemeente. De financiële positie van de gemeente staat hierdoor nog steeds onder druk.”

Accountant
De accountant heeft bij de jaarstukken een goedkeurende verklaring afgegeven.

Agenda

Openingsfilm Nomadland
zomerseizoen Filmhuis vanBeresteynDatum: 
vrijdag 2 juli 2021 20:00

 

2 juli Nomadland_n.jpg

Vanaf vrijdag 2 juli gaat het Filmhuis weer van het slot. Bezoekers hebben er enorm naar uitgekeken om weer te genieten van één van de topfilms in het Filmhuis. Er staan daarom ook een paar leuke films gepland voor deze zomer. De Slag om de Schelde op donderdag 15 juli, Zwaar verliefd!2 op donderdag 29 juli, de Peuterbios en een jeugdfilm op zondag 22 augustus en nog veel meer. Op vrijdag 2 juli starten ze met de drievoudig Oscar winnaar Nomadland voor beste film, beste regie en beste vrouwelijke hoofdrol.

Of ze dakloos is, wil een oud-leerling van Fern weten als ze haar bij toeval tegenkomt. ‘Nee’, zegt ze stellig. ‘Huisloos, dat is wat anders.’

Ferns echtgenoot is overleden, de mijn waar hij werkte is gesloten, het stadje waar ze woonde werd opgedoekt. Sindsdien woont ze in een aftands wit busje. Trots en vastberaden timmert ze eigenhandig plankjes en deurtjes om haar campertje bewoonbaar te maken. Fern is niet het type dat bij de pakken gaat neerzitten. Ze sluit zich aan bij een groep rondreizende zestigers en zeventigers die bij de financiële crisis van 2008 huis en baan zijn verloren en verder moeten in het Amerika zonder sociaal vangnet. Het zijn de mensen die zijn uitgespuugd door het kapitalistische systeem en bestaan bij de gratie van seizoensarbeid: nu eens een paar weken pakketjes inpakken bij Amazon, dan weer schoonmaken op een camping. Ze vormen een onzichtbare parallelle schaduwmaatschappij die de ‘normale wereld’ faciliteert.

De medewerkers van vanBeresteyn doen er alles aan om u als bezoeker in alle veiligheid een prettige ervaring te bieden. Een veilige omgeving is natuurlijk ook belangrijk voor het personeel. Zij doen hun uiterste best om alle gasten te helpen binnen de benodigde maatregelen.

Datum: vrijdag 2 juli 2021
Aanvang: 20:00 uur
Toegang: € 8,00

Kijk voor het volledige programma op  www.vanberesteyn.nl, reserveren via vanBerestyn.nl, 0598-634566  of bij de theaterkassa,
geopend van  ma – vr van 10.00 – 16.00 uur. (hele zomer geopend)

vanBeresteyn / Museumplein 5a  / 9640 AD Veendam

Nieuws

€ 56.000,- extra subsidie
voor fietspad Drieborghweg Veendam202485579_3457043914398597_5683339154490353457_n.png

De gemeente Veendam heeft van de Provincie Groningen € 56.000,- extra subsidie ontvangen voor de aanleg van een fietspad langs de Drieborghweg bij Veendam. Het fietspad is onderdeel van de fietsroute tussen Veendam en Pekela via Zuidwending. 

Nu delen fietsers de weg met auto's en landbouwvoertuigen. Door de aanleg van een gescheiden fietspad ontstaat een veilige fietsverbinding tussen Veendam en Pekela. 

De gemeente Veendam ontving al eerder subsidie van de provincie voor dit project. De werkzaamheden starten na de zomervakantie. Het fietspad is begin 2022 klaar.

ParkstadVeendam.nl zoekt vrijwilligers

20180329_213442A.jpg

Al meer dan 15 jaar probeert ParkstadVeendam.nl u het nieuws uit de regio te brengen op een laagdrempelige en begrijpelijke manier. Van moordzaak tot brandstichting, van aanrijding tot traumaheli, zomermarkten, koopavondconcerten, overlast in Borgerswold, wij waren er bij. Dit doen wij met een groep enthousiaste vrijwilligers die naast verslaggever vaak ook nog een betaalde baan hebben.

De laatste tijd is video verslaggeving ook een belangrijk onderdeel geworden van ons aanbod. We proberen hierbij ook zoveel mogelijk samen te werken met andere partijen in Veendam zoals RTV1 en SKV. Willen we echter regelmatig video verslagen uitbrengen dan hebben we daar een grotere groep vrijwilligers voor nodig.

Dus lijkt het je leuk om video te maken van wat er in de gemeente Veendam allemaal gebeurd? Heb je goede ideeën voor leuke programma's? Vind je dat een onderwerp in Veendam meer aandacht verdient? Of wil je wat meer doen met je videocamera dan alleen de (klein)kinderen in het zwembad filmen? Download onze folder en meld je aan.

Ervaring is niet vereist.

Klik hier voor onze folder.

Nieuws

Boekpresentatie van Veendammer Paula Kuiper202485851_4164161137032948_6248799759204684931_n.jpg

Paula Kuiper (37 jaar) had nooit gedacht dat ze ooit vanuit Veendam naar Egypte zou vertrekken op zoek naar drie eeuwenoude geheimen. Het begon allemaal met een levensechte droom die in allerlei vormen terug bleef keren. In eerste instantie wilde Paula er niets van weten: ze had een man, een kind en wat moest ze überhaupt in Egypte zoeken?

Haar missie: de drie geheimen van de oudheid weer samenbrengen, klonk in eerste instantie zo vaag dat ze zich er weinig bij voor kon stellen. ‘Maar soms heb je een innerlijk weten dat je iets moet doen,’ zegt Paula. ‘En mijn man steunde me hierin. Wat meehielp was dat mijn werkgever mijn contract niet verlengde na een burn-out. Dit voelde als een mes in mijn rug, maar eigenlijk was het een zegen, want het maakte de weg vrij voor mijn reis. Dit is ook een boodschap die ik de lezer wil meegeven: waar een deur dichtgaat, gaat een andere deur open. Ik hoop dat dit boek voor veel mensen het ontbrekende stukje in hun eigen ontwikkeling wordt.’

In het boek Asenaths weg gaat Paula op zoek naar drie geheimen en gaat in de leer bij de Egyptische hogepriesters. De schrijfster is sinds 2012 met dit boek bezig en na al die jaren werk is het nu compleet. Ze hoopt lezers te verwonderen en te inspireren om hun verborgen potentie te ontdekken. Zelf ontdekte ze dat yoga, in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, niet uit India komt. Ze volgde de opleiding van de Egyptische yoga zoals in het boek beschreven en deed veel research om alles wat ze anderen wil leren zich eigen te maken. Van proeflezers kreeg ze te horen dat ze het boek spannend vonden en tot tranen toe geroerd waren.

Paula is yogadocent met ruim twintig jaar ervaring en heeft sinds 2017 een eigen yogastudio. In 2015 publiceerde Paula haar eerste roman, De magische verleiding. Met Asenaths weg vertelt ze niet alleen een bijzonder op waarheid gebaseerd verhaal, maar geeft ze de lezers ook een praktische tool om niet meegezogen te worden in negatieve emoties en om een puzzelstukje van hun eigen ontwikkeling op te vullen.

Meer info: asenaths-weg.myonline.store

Nieuws, Regio

Let op! Phishingmail Waterbedrijf Groningen in omloopSchermafbeelding-2021-06-01-om-12.02.24-702x550.png

Momenteel ontvangt het Waterbedrijf Groningen vele telefoontjes over een mail die verstuurd zou zijn vanuit het Waterbedrijf. In deze mail wordt informatie verstrekt over een onbetaalde factuur. Deze mail is niet afkomstig vanuit Waternet of Waterbedrijf Groningen maar betreft een zogeheten phishingmail: oftewel digitale oplichting. Verwijder deze mail direct en maak geen geld over naar het verstrekte rekeningnummer. Klik op bovenstaande afbeelding voor een voorbeeld van de phishingmail.

Nieuws

Schaakcafé gaat weer van start in Bibliotheek VeendamSchaken_05.jpg

Dinsdag 6 juli starten Biblionet Groningen en Schaakclub Veendam weer met het wekelijkse Schaakcafé. Deze zomer kunnen schaakliefhebbers elkaar elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur ontmoeten in Bibliotheek Veendam.

Schaken is een leuke, creatieve denksport. Je hoeft niet slim te zijn om te kunnen schaken, schaken maakt je slim! Je leert strategisch denken en rekening houden met verschillende scenario’s. Tijdens het Schaakcafé in Bibliotheek Veendam kun je andere spelers ontmoeten en natuurlijk staan er schaakborden klaar om zelf een potje te spelen. Ook als je het nog niet zo goed kunt en graag wilt leren schaken, ben je van harte welkom. Leden van Schaakclub Veendam helpen je graag op weg.

Het Schaakcafé kent een vrije inloop en wordt vanaf dinsdag 6 juli weer iedere dinsdagmiddag gehouden van 13.30 – 16.30 uur in Bibliotheek Veendam.

Nieuws

Lees en praat mee met de online boekenclub BoekeloereBoekeloere - Leegland-2.jpg

Praat je graag over boeken? Vind je het leuk om samen met anderen een boek te lezen? Word dan lid van Boekeloere, dé online boekenclub van Biblionet Groningen. Deze maand lezen we samen het boek ‘Leegland’ van Marjan Brouwers.

Praat je graag over boeken? Vind je het leuk om samen met andere mensen een boek te lezen? Dan is Boekeloere van de Groningse bibliotheken wat voor jou! In deze online boekenclub lezen we samen een boek en praten we erover op een speciale Facebookpagina. In de maand juni lezen we ‘Leegland’ van Marjan Brouwers.  

Live-uitzending op 30 juni
‘Leegland’ is een pageturner vol spanning en avontuur. Een roman die draait om de vraag: wie kun je vertrouwen en wie niet? Woensdag 30 juni gaat presentatrice Iris van den Brand in gesprek met schrijfster Marjan Brouwers. Kijkers kunnen via de chat meepraten en vragen stellen. De uitzending is van 19.30 tot 20.30 uur rechtstreeks te volgen via facebook.com/groningsebibliotheken.

Over ‘Leegland’
Wat blijft er over van Nederland als de dijken breken en het land overstroomt? Wat blijft er over van Nederland als na oorlog, ziekte en geweld een militaire dictatuur aan de macht komt? In de Republiek Nieuw-Nederland is niemand te vertrouwen. De elite schuilt achter de hekken van hun enclaves. Buiten de muren is het ieder voor zich. En wie de wet breekt, wordt verbannen naar Fort Zwolle en komt nooit meer thuis.

Pagina's

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS